Bygg­jät­ten slapp be­ta­la mil­jon­bö­ter

”För­valt­ning­en har gjort en rim­lig­hets­be­döm­ning”

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström re­dak­tion@vi­i­sol­na.se

Fas­tig­hets­bo­la­get Fa­be­ge ha­de bör­jat byg­ga ut­an att an­mä­la det. Först sat­te Sol­na stad bö­tes­be­lop­pet till två mil­jo­ner kro­nor. Men be­lop­pet sänk­tes se­na­re med 75 pro­cent.

Sol­na stad gav fas­tig­hetsjät­ten Fa­be­ge ra­bat­ter i mil­jon­klas­sen för över­trä­del­ser mot plan- och bygg­la­gen. Be­slu­tet ifrå­ga­sätts nu av op­po­si­tio­nen. För­valt­ning­en och Al­li­an­sen slår dock ifrån sig kri­ti­ken.

I slu­tet av för­ra året upp­täck­te Sol­na stad att fas­tig­hets­bo­la­get Fa­be­ge bör­jat byg­ga om en stor kon­tors­fas­tig­het i Sol­na Bu­si­ness Park ut­an att gö­ra en an­mä­lan till kom­mu­nen.

“Det ham­na­de mel­lan sto­lar­na”, var bo­la­gets förklaring.

En solklar över­trä­del­se av plan- och bygg­la­gen an­såg Sol­na stad som in­led­nings­vis vil­le fö­re­läg­ga Fa­ge­ge att be­ta­la över två mil­jo­ner kro­nor i byggs­ank­tions­av­gift.

I ef­ter­hand beslutade kom­mu­nen dock att sän­ka vi­tet med 75 pro­cent, på tjäns­te­män­nens för­slag. Ett be­slut som nu ifrå­ga­sätts.

– Den här ty­pen av ra­bat­ter är väl ok om det hand­lar om bo­stads­rätts­för­e­ning­ar el­ler mind­re byg­ga­re som in­te rik­tigt har koll på lag­stift­ning­en. Då hand­lar det mer om okun­skap, sä­ger Väns­ter­par­ti­ets grupple­da­reT­ho­mas Mag­nus­son.

Ett fas­tig­hets­bo­lag med en om­sätt­ning på fle­ra mil­jar­der kro­nor bor­de dock kän­na till la­gen, an­ser han.

– I det här fal­let hand­lar det om en stor yta, 4 000 kvadrat­me­ter, en stor för­änd­ring och en byg­ga­re som kän­ner till för­ut­sätt­ning­ar­na.

Frå­gan dis­ku­te­ra­des ock­så un­der bygg­nads­nämn­dens mö­te i ju­ni när be­slu­tet togs.

– Vi fick dock ald­rig nå­gon egent­lig mo­ti­ve­ring från vå­ra tjäns­te­män an­nat än att byggs­ank­tions­av­gif­ten in­te stod i rim­lig pro­por­tion till över­trä­del­sen. Vi mås­te li­ta på vå­ra tjäns­te­män. I ef­ter­hand har jag dock fun­de­rat. Jag tyc­ker in­te att det finns skäl att sät­ta ned byggs­ank­tions­av­gif­ten i det här fal­let, sä­ger Tho­mas Mag­nus­son.

Han sä­ger att han in­te kan und­gå käns­lan av att kom­mu­nen sär­be­hand­lar fas­tig­hetsjät­ten.

– Man kan på lång väg se att sta­den sit­ter i knät på Fa­be­ge. Men det kom­mer ing­en nå­gon­sin att er­kän­na.

Sol­na stads bygg­lovs­chef Ce­ci­lia Gran­ström me­nar att be­slu­tet att sän­ka byggs­ank­tions­av­gif­ten ta­gits i en­lig­het med gäl­lan­de lag­stift­ning på sak­li­ga och opar­tis­ka grun­der.

– För­valt­ning­en har gjort en rim­lig­hets­be­döm­ning. Stor­le­ken på av­gif­ten mås­te ses i för­hål­lan­de till över­trä­del­sen. I det här fal­let har det skett en hy­res­gäs­tan­pass­ning av lo­ka­ler­na ge­nom att änd­ra från en plan­lös­ning med cell­kon­tor till en öp­pen plan­lös­ning. Det är ing­en änd­ring som är lov­plik­tig.

Har ni på­ver­kats av att Fa­be­ge är en vik­tig ak­tör i Sol­na?

– Nej. Ce­ci­lia Gran­ström po­äng­te­rar att det i slutän­dan är upp till po­li­ti­ker­na att an­ta för­sla­get till be­slut och mo­ti­ve­ring­en.

– Det är po­li­ti­ker­nas val att an­ta för­sla­get till be­slut. De kan all­tid gö­ra änd­ring­ar, sä­ger hon.

Bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Torsten Sve­no­ni­us (M) an­ser att det var rätt att sän­ka byggs­ank­tions­av­gif­ten.

– Det först fö­re­slag­na be­lop­pet är max­be­lop­pet. Det bör ba­ra tas ut vid väl­digt grova för­se­el­ser och det här var in­te en av de grövs­ta för­se­el­ser­na. Den byggs­ank­tions­av­gift som vi har be­slu­tat om är än­då ett myc­ket högt be­lopp.

Bör in­te ett stort bo­lag som Fa­be­ge kän­na till lag­stift­ning­en?

– Ab­so­lut. Det är där­för det är själv­klart att ta ut en av­gift, men den mås­te va­ra pro­por­tio­ner­lig.

”Sta­den sit­ter i knät på Fa­be­ge.”

FO­TO: PA­TRIK EK­STRÖM

AV­GIFT. Sol­na stad sän­ker byggs­ank­tions­av­gif­ten för oan­mäl­da änd­ring­ar i Fa­be­ges fas­tig­het på Svet­sarvä­gen 15 i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.