Kon­tors­hus i Ha­ga blir ho­tell

Vi i Solna - - NYHETER -

Den krist­na ung­doms­or­ga­ni­sa­tio­nen KFUM öpp­nar ho­tell i Ha­ga­hu­set på Råsunda­vä­gen.

Fas­tig­he­ten, som ägs av Fa­be­ge och idag hyrs ut som kon­tor, kom­mer att byg­gas om för att ge plats för ho­tell­verk­sam­het.

” Vi sat­sar just nu stort på olika ung­doms- och in­teg­ra­tions­pro­jekt och vill där­för ut­ö­ka den kom­mer­si­el­la verk­sam­he­ten” skri­ver KFUM i ett press­med­de­lan­de.

Det nya ho­tel­let, som blir för­e­ning­ens and­ra i Stock­holms­om­rå­det, be­räk­nas öpp­na un­der vå­ren 2020.

– Ha­ga­hu­sets när­het till de in­ten­sivt ex­pan­de­ran­de om­rå­de­na kring Sol­na sta­tion och Ha­gas­ta­den är ett myc­ket at­trak­tivt lä­ge för ho­tel­le­ta­ble­ring, sä­ger Hen­rik Feld­hu­sen, ord­fö­ran­de Kom Ho­tel.

FO­TO: PA­TRIK EK­STRÖM

HO­TELL. Ung­doms­för­e­ning­en KFUM öpp­nar ho­tell i Ha­ga­hu­set i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.