Till­gäng­lig­het in­te all­tid bra för na­tu­ren

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Lär av miss­ta­gen

Svar på Tommy Roséns in­sän­da­re ”Re­ser­va­tet ska va­ra till för al­la” (vec­ka 26).

Det är väl­digt en­kelt att sä­ga att al­la ska ha till­gång till na­tu­ren och hän­vi­sa till FN-kon­ven­tio­ner. Verk­lig­he­ten är dock in­te rik­tigt li­ka en­kel.

I Al­kär­ret i Sol­na gjor­de sta­den na­tu­ren till­gäng­lig för al­la ge­nom att byg­ga späng­er. Då för­svann hack­spet­tar­na! Vad har man upp­nått? Na­tu­ren är nu­mer till­gäng­lig i Al­kär­ret med späng­er men ut­an få­gel­liv.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­förn­de Pe­hr Gran­falk (M) har sagt att han vill ha ett vasst na­tur­re­ser­vat men frå­gan är om Al­kär­ret blev så spe­ci­ellt vasst?

Sam­ma re­sul­tat tror jag ing­en, in­te Tommy Rosén, Call­u­na, el­ler kom­mun­sty­rel­sen i Sol­na vill ris­ke­ra vid Råsta­sjön. Det finns nog an­led­ning att fun­de­ra någ­ra vän­dor ex­tra in­nan man gör na­tu­ren till­gäng­lig.

Det kanske är dags att in­se att vad na­tu­ren tål och in­te tål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.