MP vill ha t-ba­na till Bergs­ham­ra

Mil­jö­par­ti­ets Bern­hard Hu­ber vill in­te sty­ra med Mo­de­ra­ter­na

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg

Mil­jö­par­ti­et vill för­länga gu­la lin­jen från Are­nas­ta­den med en sta­tion i Bergs­ham­ra och Dan- de­ryds sjuk­hus som sista an­halt. Al­ter­na­ti­vet är en lin­je till Sund­by­berg.

Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re har be­hål­lit sitt ös­ter­ri­kis­ka med­bor­gar­skap. Hjär­tat klap­par för Sturm Graz. Det lo­kal­po­li­tis­ka en­ga­ge­mang­et väck­tes av ett sta­ket – el­ler sna­ra­re bris­ten på ett så­dant.

Du har valt att bli fo­to­gra­fe­rad här, vid för­sko­lan i Sten­bac­ka. Var­för?

– Det var är mitt po­li­tis­ka en­ga­ge­mang föd­des 2006. För­sko­lan i Väst­ra sko­gen stäng­de och bar­nen eva­ku­e­ra­des hit. Men det fanns ing­et sta­ket runt för­sko­lan, treå­ring­ar kun­de ba­ra knal­la iväg. Vi för­äld­rar kräv­de sta­ket, men ingen­ting hän­de. Det tog sex må­na­der att få upp ett sta­ket. Då blev jag varse att det sak­nas am­bi­tio­ner i den här kom­mu­nen.

Du är född i Ös­ter­ri­ke?

– Född och upp­vux­en nä­ra Graz, fort­fa­ran­de ös­ter­ri­kisk med­bor­ga­re.

Så du har dubb­la med­bor­gar­skap?

– Nej, jag är ba­ra ös­ter­ri­kisk med­bor­ga­re. Jag har in­te sett nå­gon nyt­ta med att by­ta med­bor­gar­skap. Dess­utom var det åt­minsto­ne ti­di­ga­re gans­ka krång­ligt.

Så du kan in­te bli vald till riks­da­gen?

– Nej, det är en­da nack­de­len (skratt).

Hur ham­na­de du här?

– Kär­le­ken. In­te allt­för ovan­ligt. Di­stans­för­hål­lan­de med en stock­holmstjej, se­dan flyt­ta­de jag hit 2002.

Ni gjor­de ett ly­san­de val

i Sol­na 2014, sam­ti­digt som par­ti­et bac­ka­de på riks­pla­net. För­kla­ring?

– Myc­ket be­rod­de på den pla­ne­ra­de be­byg­gel­sen vid Råsta­sjön och den star­ka pro­teströ­rel­se som fanns då.

Finns den nå­gon lik­nan­de frå­ga i år?

– Råsta­sjön är fort­fa­ran­de en vik­tig frå­ga. Na­tur­re­ser­va­tet hål­ler all­de­les för låg ni­vå.

Men det finns i al­la fall ett re­ser­vat och inga bo­stä­der. Går det verk­li­gen att dri­va frå­gan li­ka hårt i dag?

– Det finns fort­fa­ran­de en risk att man byg­ger på nor­ra si­dan av sjön. En an­nan vik­tig frå­ga är Överjär­va gård, där Al­li­an­sen vill ha in en privat ent­re­pre­nör. I öv­rigt sak­nar man helt idéer om hur bygg­na­der­na ska re­no­ve­ras och vart na­tur­sko­lan ska ta vägen.

Vad tyc­ker du om sty­ret här i Sol­na?

– Det är som med stängs­let 2006. Det finns inga am­bi­tio­ner. Det gäl­ler allt ifrån för­sko­lor till mil­jö och kul­tur­frå­gor.

Vad be­ror det på, en­ligt din me­ning?

– Fo­kus lig­ger på låg skatt och att va­ra fö­re­tags­vän­lig. Allt an­nat är un­der­ord­nat. Hur det ex­em­pel­vis går i sko­lor­na är in­te li­ka vik­tigt. Men Sol­na väx­er snabbt, då be­hövs det ock­så in­ve­ste­ring­ar för att ska­pa en bra livsmil­jö.

Ni vill hö­ja skat­ten?

– Ja, med 38 öre till 17,50

kro­nor. Mer­par­ten ska till för­sko­lor och sko­lor. Se­dan har vi bud­ge­te­rat för en del sats­ning­ar på mil­jö­om­rå­det.

Om man tit­tar över kommun­grän­sen, mot Sund­by­berg, får man en käns­la av att MP kan ham­na li­te var som helst i po­li­ti­ken. Kan ni tän­ka er ett sam­ar­be­te med Al­li­an­sen ef­ter va­let?

– Jag har svårt att se ett sam­ar­be­te med nå­gon kon-

stel­la­tion där Mo­de­ra­ter­na in­går. De har styrt så länge och har ska­pat makt­struk­tu­rer i den de­mo­kra­tis­ka pro­ces­sen som är svå­ra att luck­ra upp.

Du pra­tar of­ta om bris­ten på in­syn?

– Ja, kom­mun­sty­rel­sens mö­ten tar fem mi­nu­ter. Det är helt unikt. Vi får ing­en in­for­ma­tion från tjäns­te­män­nen, in­te ens när vi frå­gar

ef­ter det. Op­po­si­tio­nen och all­män­he­ten stängs ute när det ex­em­pel­vis gäl­ler ex­plo­a­te­rings­frå­gor. En av an­led­ning­ar­na är al­la märk­li­ga av­tal och upp­gö­rel­ser i sam­band med are­na­byg­get.

Vad stör dig mest i Sol­na i dag?

– Att det lig­ger så stort fo­kus på bi­lis­men i stäl­let för på cy­kel­stråk och säk­ra skol­vä­gar. Det byggs sto­ra

par­ke­rings­hus sam­ti­digt som Al­li­an­sen pra­tar om le­van­de stads­mil­jö­er.

Var­för ska en Sol­na­bo rös­ta på Mil­jö­par­ti­et?

– Vi tar mil­jöfrå­gor­na på all­var. Re­na­re vat­ten, frisk luft, mins­kad kli­mat­på­ver­kan. Fram­för allt med tan­ke på hur Sol­na myc­ket vill byg­ga be­hövs det ett be­tyd­ligt stör­re fo­kus på mil­jöfrå­gor.

”Det är som med stängs­let 2006. Det finns inga am­bi­tio­ner.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.