HÄR FLYR FÅREN TOR­KAN

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son 070-78 72 078 ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Re­dan i mån­dags flyt­ta­des en grupp får från sto­ra ha­gen vid Ti­vo­li­ud­den.

– Där bru­kar det gå bra länge, men det är helt upp­tor­kat. Vi tar dem till äp­pel­ha­gen vid MC-klub­ben, där går de nu. Vi får ta det som det kom­mer, sä­ger hon.

På tis­dags­för­mid­da­gen följ­de Vi i Sol­na med när 46 får och fy­ramå­na­der­slamm flyt­ta­des från en an­nan ha­ge, som lig­ger en kilo­me­ter in i sko­gen från Jaktvil­lan i Jär­vas­ta­den. Där har fåren va­rit se­dan bör­jan av ju­ni, men nu går det in­te läng­re.

– Det har tor­kat mer och mer och in­te kom­mit en regn­drop­pe. Då väx­er det ing­et. Man ska in­te gå och vän­ta tills det är helt slut, då mins­kar lam­men i vikt och då gör vi eko­no­mis­ka för­lus­ter, sä­ger Ul­la Alm.

Först sätts en fål­la upp som fåren ska stäng­as in i, in­nan grin­den öpp­nas.

– An­nars spring­er de på in­si­dan av stängs­let och det går ing­et bra, sä­ger Ul­la Alm.

Al­la får sprang in­te själv­mant in i fål­lan. Med loc­kan­den och lir­kan­den gick de till slut att fånga in, in­nan grin­den kun­de öpp­nas. Med­ar­be­ta­ren Bos­se Olofs­son gick först med ett får i kop­pel så att de and­ra fåren skul­le föl­ja med.

– De är flock­djur och för­står att Bos­se är le­da­re, sä­ger Ul­la Alm.

”De ha­de kun­nat springa åt vil­ket jäv­la håll som helst.”

Längst bak i floc­ken kör­de Ul­la Alm lång­samt med bil, så länge det fanns väg, för att ha koll på even­tu­el­la ef­ter­slänt­ra­re och rym­nings­för­sök.

Fåren är va­na vid hun­dar, men en och an­nan mo­tio­när var li­te väl in­tres­sant att föl­ja ef­ter. Floc­ken höll dock ihop och en kort av­stic­ka­re vid Sol­na-Sundbybergs bruks­hund­klubbs par­ke­ring var snabbt av­hjälpt.

Pro­me­na­den fort­sat­te se­dan över en bro över Igel­bäc­ken och en kor­ta­re bit ge­nom sko­gen, fram till den nya ha­gen.

Mar­ken hör till Sundbybergs kom­mun, be­rät­tar Ul­la Alm. Stock­holms bruks­hund­klubb hål­ler till i när­he­ten och på and­ra si- dan om de­ras hus går Kym­lin­ge­l­än­ken.

Ul­la Alm är nöjd med flyt­ten, även om det var bå­de varmt och an­sträng­an­de.

Vad ha­de kun­nat gå fel?

– De ha­de kun­nat springa åt vil­ket jäv­la håll som helst. Vi har haft så­da­na som sprung­it bort; man hål­ler på tills man får tag i dem.

Fåren kom­mer att kla­ra sig bra i den nya ha­gen. Överst lig­ger sla­get gräs som hö; så länge det in­te reg­nar och det rutt­nar bort kom­mer det gå att äta.

Men till hös­ten kom­mer fo­der bli svåråt­kom­ligt och dyrt. Ul­la Alm pla­ne­rar att star­ta en in­sam­ling för att täc­ka bland an­nat de kost­na­der­na.

– Vi som hål­ler till i stan är ock­så bön­der, vå­ra vill­kor är de­sam­ma, sä­ger hon.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

RIK­TAR. Över bron var det inga pro­blem för Ul­la Alm att få fåren att gå, ”de går in­te gär­na ner i vatt­net”, men de ska val­las i rätt rikt­ning först.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

UTFLYKT. Ge­nom Igel­bäc­kens na­tur­re­ser­vat gick fåren i en stor flock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.