Möt Mil­jö­par­ti­ets Bern­hard Hu­ber

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström

Mil­jö­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting vill för­länga den pla­ne­ra­de gu­la lin­jen norrut mot an­ting­en Bergs­ham­ra el­ler Ma­den­da­len. Dess­utom fö­reslås lin­jen byg­gas ut sö­derut he­la vägen till Hag­sät­ra.

Dis­kus­sio­ner­na om tun­nel­ba­nans ut­bygg­nad i Stockholm fort­sät­ter. Nu fö­re­slår Mil­jö- par­ti­et att gu­la lin­jen, som i dags­lä­get ba­ra pla­ne­ras få tre sta­tio­ner, byggs ut bå­de norrut och sö­derut.

– Vi har ar­be­tat fram ett sam­lat för­slag. Inga de­lar är uni­ka på så sätt att man in­te har pra­tat om dem ti­di­ga­re, men det här är den mest op­ti­ma­la ut­veck­ling­en, sä­ger To­mas Eriks­son som är grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting.

Som slut­sta­tion norrut pre­sen­te­ras två oli­ka för­slag. An­ting­en dras lin­jen nord­ost från Are­nas­ta­den mot Bergs­ham­ra i Sol­na och med Dan­de­ryds sjuk­hus som sista an­halt. Al­ter­na­tivt dras lin­jen nord­väst från Are­nas­ta­den mot Ma­den­da­len i Sund­by­berg.

Par­ti­et ute­slu­ter in­te en lös­ning där lin­jen fort­sät­ter åt bå­da rikt­ning­ar­na norrut.

– Ma­den­da­len ger in­te sam­ma tra­fiknyt­ta, men är in­tres­sant ur ett bo­stads­per­spek­tiv.

Sö­derut fö­reslås gu­la lin­jen kopp­las sam­man med den pla­ne­ra­de nya tun­nel­ba­ne­lin­jen mel­lan Frid­hems­plan och Älv­sjö. Istäl­let för att gå mot Oden­plan ska gu­la lin­jen allt­så fort­sät­ta sö­derut mot Frid­hems­plan från Ha­galund.

– Om lin­jen mel­lan Ha­galund och Oden­plan är byggd så kom­mer den själv­klart att tra­fi­ke­ras, men med läg­re tur­tät­het, sä­ger To­mas Eriks­son.

Lin­jen fö­reslås få en slut­sta­tion i Hag­sät­ra sö­derut. På så sätt ska­pas en lin­je som går he­la vägen från Hag­sät­ra till Dan­de­ryds sjuk­hus el­ler Ma­den­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.