L vill rus­ta Bergs­ham­ra IP

Vi i Solna - - NYHETER -

Li­be­ra­ler­na vill rus­ta upp Bergs­ham­ra id­rotts­plats. Par­ti­et vill bland an­nat för­bätt­ra löp­ba­nor­na, re­no­ve­ra om­kläd­nings­rum­men och byg­ga en parkour­ba­na.

Yt­ter­li­ga­re åt­gär­der som fö­reslås är tak över läk­ta­ren och mer ut­rym­men, till ex­em­pel för­råd, som kan an­vän­das av för­e­ning­ar­na som är ak­ti­va vid Bergs­ham­ra IP.

– Li­be­ra­ler­na vill se en rad sats­ning­ar på vå­ra id­rotts­an­lägg­ning­ar fram­ö­ver. Det är helt nöd­vän­digt i en stad som väx­er så myc­ket som Sol­na. Bergs­ham­ra IP är en pär­la som vi nu vill ge för­ut­sätt­ning­ar att ski­na or­dent­ligt, sä­ger Peter Ed­holm (L), kul­tur- och fri­tids­kom­mu­nal­råd i ett press­med­de­lan­de.

RUSTAR. Peter Ed­holm (L), kul­tur- och fri­tids­kom­mu­nal­råd och kom­mun­full­mäk­ti­ge­le­da­mo­ten Sa­ra Stjär­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.