Nya ba­det en suc­cé – även för råt­tor­na

Nu är fäl­lor­na på plats – stra­te­giskt ut­pla­ce­ra­de vid sop­tun­nor­na Som­ma­ren var fan­tas­tisk – in­te ba­ra för män­ni­skor. När stran­den vid Hu­vuds­ta töm­des på folk var det råt­tor­nas tur att fes­ta. Nu har de förs­ta rått­fäl­lor­na kom­mit upp.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Det blev suc­cé för det nya strand­ba­det vid Hu­vuds­ta. Fullt med bad­gäs­ter till långt in på kväl­lar­na. Men se­dan kom råt­tor­na. Nu har fäl­lor­na änt­li­gen kom­mit på plats.

Lennart Thor bor i Jung­frudan­sen ovan­för ba­det. I slu­tet på au­gusti vil­le hans fru ta ett kvälls­dopp vid det nya strand­ba­det

– Det for råt­tor fram och till­ba­ka mel­lan sop­tun­nor­na.

Re­dan un­der ar­be­tet med det nya strand­ba­det i maj bör­ja­de råt­tor­na dy­ka upp.

– Rör som skul­le by­tas ut låg öpp­na i vec­kor. Det ver­kar lo­giskt att det var där råt­tor­na hit­ta­de fram först, sä­ger Pa­trik Mar­kus­son, fö­re­stån­da­re för Café Båt­hu­set.

Och se­dan kom den fan­tas­tis­ka som­ma­ren. Långa lju­sa kväl­lar. Ett ny­in­vigt strand­bad. Över­ful­la pap­pers­kor­gar. Knök­fullt på utecafé­et. Spill på trä­gol­vet och stran­den.

I Jung­frudan­sen på­gick stam­by­ten sam­ti­digt som det byggdes för fullt på det nya trygg­hets­bo­en­det.

– Råt­tor är in­tel­li­gen­ta djur. Det gil­lar in­te att bli stör­da i si­na in­van­da mil­jö­er, sä­ger Magnus Pers­son (C), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den När skym­ning­en föll över Sol­nas nya playa och bad­gäs­ter­na sökte sig hemåt var det råt­tor­nas tur att ka­la­sa.

– Klart att det drog. Här fanns ju mas­sor att äta, sä­ger Pa­trik Mar­kus­son. Han själv, fle­ra pri­vat­per­so­ner och Seg­lar­sko­lan låg på kom­mu­nen he­la som­ma­ren. Men ingen­ting hän­de.

– Det ska väl in­te var så svårt att få upp någ­ra rått­fäl­lor.

För någ­ra da­gar se­dan kom i al­la fall de förs­ta fäl- lor­na på plats. Fy­ra styc­ken, stra­te­giskt pla­ce­ra­de i när­he­ten av sop­tun­nor­na.

– Råt­tor är ett pro­blem i he­la stor­stads­re­gi­o­nen. Vi vid­tar he­la ti­den åt­gär­der som att pla­ce­ra ut gift­fäl­lor och in­ve­ste­ra i smarta pap­pers­kor­gar, sä­ger Magnus Pers­son.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

VÄN­TAN. Pa­trik Mar­kus­son har vän­tat på fäl­lor­na he­la som­ma­ren.

FÄLLOR. Plåt­fäl­lor­na är stra­te­giskt ut­pla­ce­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.