Trygg­hets­vak­ter tar plats på pen­deln

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

En sats­ning på nya trygg­hets­väk­ta­re som pat­rul­le­rar tå­gen och fram­förallt sta­tio­ner där otrygg­he­ten upp­levs som störst.

Det är i ett nytt pi­lot­pro­jekt som lands­ting­et sat­sar fem mil­jo­ner kro­nor på en ny roll – trygg­hets­väk­ta­re. Pro­jek­tet dras igång di­rekt och in­ne­bär att ett 15-tal trygg­hets­väk­ta­re an­ställs. Tan­ken är att de ska rö­ra sig in­om pen­del­tåg­s­tra­fi­ken var­da­gar som hel­ger och un­der he­la dyg­nen med ett spe­ci­ellt fo­kus på sta­tio­ner där otrygg­he­ten upp­levs som störst.

– Vi be­hö­ver säk­ra upp kol­lek­tiv­tra­fi­ken i he­la lä­net och ha en trygg och triv­sam mil­jö för vå­ra re­se­nä­rer. Vi ser idag ett sam­häl­le som mår då­ligt, där kri­mi­na­li­te­ten har flyt­tat fram po­si­tio­ner­na och knac­kar på dör­ren. Med den utvecklingen ris­ke­rar vi kol­lek­tiv­tra­fi­kens at­trak­ti­vi­tet, att man ska vil­ja re­sa kol­lek­tivt, sä­ger tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) som ef­ter­ly­ser fler in­sat­ser i kol­lek­tiv­tra­fi­ken som bätt­re mil­jö­er ut­an­för sta­tio­ner­na och stör­re re­sur­ser för po­li­sen.

En­ligt en kart­lägg­ning av SL och ope­ra­tö­ren MTR ham­nar fle­ra sta­tio­ner un­der snittsiff­ran på 59 pro­cent för den upp­lev­da trygg­he­ten på pen­deln.

Är det des­sa sta­tio­ner som kom­mer va­ra i fo­kus?

– Det är att för­enk­la det. Vi vill gö­ra he­la pen­del­tåg­s­tra­fi­ken tryg­ga­re, sär­skilt de sta­tio­ner, och de sträc­kor, där den upp­lev­da trygg­he­ten är stör­re. Till­sam­mans med MTR har vi gjort en ge­di­gen kart­lägg­ning som grund till det ar­be­tet. Ge­ne­rellt sätt har vi en väl­digt trygg mil­jö i kol­lek­tiv­tra­fi­ken men det finns ut­ma­ning­ar, sä­ger Tam­sons.

De nya trygg­hets­väk­tar­na ska ha väk­tar­ut­bild­ning, ar­be­ta upp­sö­kan­de, spri­da SL:s trygg­hets­num­mer och även gå ige­nom tå­gen in­nan änd­sta­tio­ner­na för att på så sätt ock­så öka trygg­he­ten för SL:s med­ar­be­ta­re.

Trygg­hets­väk­tar­na ska ock­så ”ha en mer ned­to­nad kläd­sel för att lät­ta­re upp­rät­ta di­a­log”.

Ska de va­ra ci­vil­kläd­da?

– Nej, men de kom­mer kom­plet­te­ra de van­li­ga uni­for­mer­na med en väst el­ler lik­nan­de. Det hand­lar om att det är oli­ka trygg­hets­sats­ning­ar, oli­ka rol­ler, och åter­speg­lar vil­ka be­fo­gen­he­ter de har. De ska sig­na­le­ra när­va­ro på ett bra sätt, sä­ger Tam­sons.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

TRYGG­HET. En­ligt en kart­lägg­ning av SL och ope­ra­tö­ren MTR ham­nar fle­ra sta­tio­ner un­der snittsiff­ran på 59 pro­cent för den upp­lev­da trygg­he­ten på pen­deln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.