Vem vill ha Suà­rez?

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Vart fjär­de år ut­spe­las två sto­ra hän­del­ser. På som­ma­ren VM i fotboll och på hös­ten val i Sve­ri­ge. Det finns en myt, fram­för allt bland po­li­ti­ker, att det finns ett sam­band mel­lan fot­bolls-VM och va­let. Går det bra för Sve­ri­ge gyn­nar det den sit­tan­de re­ge­ring­en. Den my­ten kan vi här­med av­li­va. 1994 gjor­de Sve­ri­ge sitt bäs­ta fot­bolls-VM nå­gon­sin, bort­sett från 1958. Men in­te hjälp­te det re­ge­ring­en Bildt. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fick drygt 45 pro­cent av rös­ter­na och Ing­var Carls­son blev stats­mi­nis­ter.

I hel­gen är det politisk fi­nal, men ing­en kom­mer ploc­ka hem se­ger­buck­lan av egen kraft. Oav­sett vin­na­re kom­mer man tving­as sö­ka stöd på an­nat håll.

Tänk om fot­bolls-VM fun­ge­ra­de på sam­ma sätt

å kun­de för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son inför kvarts­fi­na­len mot Eng­land ha sagt:

– Vi är li­te udd­lö­sa fram­åt så vi lå­nar Mes­si av Ar­gen­ti­na som re­dan är ut­sla­get.

El­ler var­för in­te få li­te hjälp på vägen av Uru­gu­ays Lu­is Suà­rez? En ly­san­de fot­bolls­spe­la­re men lyn­nig på pla­nen och av­skydd av mot­stån­dar­na.

Egent­li­gen vill nog ing­en ha Suà­rez i la­get - men han gör ju så många mål.

Vem som är politikens Lu­is Suà­rez får ni fun­de­ra ut själ­va.

Vi är li­te udd­lö­sa fram­åt så vi lå­nar Mes­si av Ar­gen­ti­na som re­dan är ut­sla­get.

FO­TO: GUN­NEL NOR­DIN

SKÖRDETID. Nu mog­nar äpple­na i vå­ra träd­går­dar. Trots den tor­ra som­ma­ren blir det gott om frukt i år. Fall­fruk­ten bru­kar vi ko­lo­nis­ter i Bergs­ham­ra ge till få­ren som be­tar här, men i år är de kvar hem­ma på Överjär­va. Där­för häm­tar Ul­la äpp­len var­je sön­dag hos oss för att ge till få­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.