Nu är al­la bus­sar fos­sil­fria

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

SL har länge ar­be­tat med att kö­ra sin for­dons­flot­ta mer hållbar och kli­mats­mart. För tolv år se­dan var två av tio bus­sar så kal­la­de mil­jö­bus­sar. Vid års­skif­tet för­svann sju av de nio die­sel­bus­sar­na som var kvar och nu har de två sista ställts om med för­ny­el­se­bart driv­me­del, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

Se­dan ti­di­ga­re drivs bå­de pen­del­tåg, tun­nel­ba­nor och lo­kal­ba­nor på el från för­ny­el­se­ba­ra ener­gikäl­lor. Det­ta gör att Stock­holms­re­gi­o­nen nu är först i världen med en helt fos­sil­fri buss­flot­ta och kol­lek­tiv­tra­fik på land en­ligt press­med­de­lan­det.

FO­TO: LIN­DA GREN

FOS­SIL­FRI. SL:s buss­flot­ta är nu helt fos­sil­fri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.