Kam­pen om mak­ten i Sol­nas stads­hus

Vi i Solna - - HEJ SOLNA - Leif Oldenburg

Va­let i Sol­na är mer ovisst än på länge. Men en sak är sä­ker: kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od kom­mer att he­ta an­ting­en Pe­hr Gran­falk (M) el­ler Ar­ne Öberg (S).

Pe­hr Gran­falk och Ar­ne Öberg le­der de två störs­ta par­ti­er­na i Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge, Mo­de­ra­ter­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Mo­de­ra­ter­na har i dags­lä­get 20 man­dat, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na 14. Långt ifrån ma­jo­ri­te­ten av full­mäk­ti­ges 61 sto­lar.

Un­der stör­re de­len av den gång­na man­dat­pe­ri­o­den har Al­li­an­sen fått för­li­ta sig på Bergs­ham­ra­par­ti­ets en­da man­dat för att sam­la ihop till er­for­der­li­ga 31 man­dat när bud­ge­ten har klub­bats ige­nom i de­cem­ber var­je år. Det pro­ble­met blev man av med när Bergs­ham­ra­par­ti­ets en­da le­da­mot, Gö­ran Thing­wall, i vint­ras tog kli­vet till­ba­ka till sitt gam­la par­ti Mo­de­ra­ter­na.

Frå­gan är hur det kom­mer att se ut när dim­mor­na sking­ras ef­ter den 9 september. Osä­ker­hets­fak­to­rer­na är fler än van­ligt:

Kan Bergs­ham­ra­par­ti­et än en gång sam­la ihop till runt 1 000 rös­ter och ta sig över den ma­gis­ka två­pro­cents­spär­ren? Ef­ter vin­terns tur­bu­lens skul­le det i så fall va­ra en mind­re politisk bragd.

Hur myc­ket kom­mer Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas fram­gång­ar på riks­pla­net av­speg­la sig i Sol­na? Sol­na­bor­na var vid för­ra va­let kall­sin­ni­ga till SD som ba­ra fick 4,39 pro­cent i kom­mu­nal­va­let. Långt un­der de 12,86 pro­cent som par­ti­et upp­nåd­de i riks­dags­va­let.

”Vi har kam­pan­jat med bå­de hängs­len och liv­rem.”

Men det sto­ra frå­ge­teck­net är trots allt Sol­na­par­ti­et. Upp­stic­ka­ren som ing­et av de eta­ble­ra­de par­ti­er­na vet rik­tigt var man har. ”Obund­na av den eta­ble­ra­de par­ti­po­li­ti­ken”, som Sol­na­par­ti­et skri­ver på sin hem­si­da. Par­ti­et har kax­igt ta­lat om att ta sex man­dat, men hälf­ten mås­te nog räk­nas som en enorm fram­gång.

– Vi har ing­en stor par­ti­kas­sa att ploc­ka peng­ar ur. Vi är ett ti­o­tal per­so­ner som har kam­pan­jat på vår fri­tid. Det känns om vi har fått ett po­si­tivt gen­svar, sä­ger LarsO­ve Löf, Hu­vud­sta­bo och en av par­ti­ets tre ta­les­per­so­ner.

I brist på kam­panj­peng­ar har Sol­na­par­ti­et sat­sat myc­ket på att sy­nas i so­ci­a­la me­di­er. Det är nå­got som går igen i samt­li­ga par­ti­er.

– Det har va­rit be­tyd­ligt mer tryck i so­ci­a­la me­di­er nu än 2014, sä­ger Mo­de­ra­ter­nas po­li­tis­ke sek­re­te­ra­re An­ton Vajk.

Men fort­fa­ran­de lig­ger tyngd­punk­ten på tra­di­tio­nel­la kam­panjin­slag som valstu­gor, dörr­knack­ning, af­fi­sche­ring och flyg­blad.

– Vi har kam­pan­jat med bå­de hängs­len och liv­rem, sä­ger An­ton Vajk.

Även So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har sat­sat mer än van­ligt på so­ci­a­la me­di­er med eg­na lo­ka­la platt­for­mar som ” Vårt Ha­galund” och ”Bagar­torpslyf­tet”. Men det är fram­för allt på Fa­ce­book och Twit­ter som den di­gi­ta­la val­kam­pan­jen har märkts som mest.

– Där är to­nen be­tyd­ligt rå­a­re. Och of­ta le­ve­re­ras på­hop­pen från en ano­nym av­sän­da­re i sol­glas­ö­gon, sä­ger Ar­ne Öberg. Ut­an­för so­ci­a­la me­di­er har val­kam­pen i Sol­na va­rit ren­hå­rig och fri från in­slag som van­da­li­se­ring och brin­nan­de valstu­gor. Det är al­la par­ti­er över­ens om.

Där­e­mot är det många po­li­ti­ker som kom­mer att vack­la in på si­na val­va­kor kloc­kan åt­ta på sön­dag kväll. Många ta­lar om att ”kö­ra än­da in kak­let”.

– Man bör­jar bli rätt trött. Det har va­rit långa da­gar. Mitt per­son­li­ga re­kord är från kloc­kan sju på mor­go­nen till två på nat­ten, sä­ger Cen­ter­par­ti­ets grupple­da­re Magnus Pers­son.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

STY­RET. Vem ska sty­ra i Sol­na ef­ter den 9 september? Pe­hr Gran­falk (M) till väns­ter el­ler Ar­ne Öberg (S) till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.