Vet nå­gon vad som hänt med Seb­be?

DET VAR DÅ DET. Un­der den här vin­jet­ten be­rät­tar Mag­nus Pers­son i Sol­na Hem­bygds­för­e­ning i åter­kom­man­de krö­ni­kor om det Sol­na som fanns förr.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Mag­nus Pers­son sol­na­hem­bygds­fore­ning@te­lia.com

Or­sa­ken till den­na krönika om en ud­da fi­gur i ett sam­häl­le där al­la ska få plats är att det har va­rit till­räck­ligt många som un­der fle­ra år har be­rät­tat el­ler frå­gat mig om den­na man.

Vis­sa hän­del­ser och si­tu­a­tio­ner som har hänt un­der des­sa år är av oli­ka an­led­ning­ar un­der­li­ga och ibland svår­för­klar­li­ga. Kan des­sa här­le­das till man­nen ifrå­ga, många vill gär­na tro det.

Förs­ta gång­en jag hör­de ta­las om ”gub­ben i ga­ra­get” var re­dan 1969– 70 då jag ar­be­ta­de ex­tra hos Gö­te Roos sport.

– Ho­nom ska du ak­ta dig för, sa mi­na äld­re ar­bets­kam­ra­ter.

Han kun­de va­ra far­lig, en­ligt snac­ket runt fi­ka­bor­det. Kam­ra­ter­nas histo­ri­er var li­te läs­ki­ga, ef­tersom han skulle ha va­rit in­blan­dad i många oli­ka hän­del­ser i de mör­ka göm­mor­na un­der Sol­na cent­rum. Som den ung­dom jag var blev jag li­te ska­kis när jag skulle ner till lagret. Tänk om han hop­par på mig?

Men vem var han egent­li­gen? Han såg, en­ligt folk som på­stått att de träf­fat ho­nom, ut som en li­ten fyr­kan­tig tom­te. Un­ge­fär 170 cen­ti­me­ter lång, runt 75 ki­lo och där­till ett gans­ka vild­vux­et skägg. Ef­tersom han all­tid bar nå­gon form av hu­vud­bo­nad så viss­te man ing­et om hans fri­syr.

Hans namn var Stig-Inge B. Men av prak­tis­ka skäl så kal­la­des han ”Sib­be”. Histo­ri­er­na om ”Sib­be” bör­ja­de på sent 50-tal, då han bod­de un­der öst­ra läk­ta­ren på Råsun­da fot­bolls­sta­di­on. En då­ti­da ute­lig­ga­re med and­ra ord.

Un­der läk­ta­ren fanns det gott om plats. Där för­va­ra­de tipstjänst al­la si­na vinst­ku­pong­er och fot­bolls­för­bun­det ha­de si­na kof­fer­tar med spe­lar­dräk­ter och an­nat ma­te­ri­al. Så visst fanns det plats för en ”in­ne­bo­en­de”. Ha­de han nå­got yr­kes­liv el­ler hur lev­de han egent­li­gen, och av vad? Släkt, vän­ner, upp­växt?

När Sol­na cent­rum stod fär­digt 1964–65, så lär ”Sib­be” ha ta­git sitt lil­la pick och pack och flyt­tat in un­der Sol­na cent­rum. Där fanns det många ut­rym­men i ga­ra­get och

Han kun­de va­ra far­lig, en­ligt snac­ket runt fi­ka­bor­det.

i kul­ver­tar­na. Var ”Sib­be” ha­de sitt bo­en­de var dolt för al­la. Om han syn­tes så var det nat­te­tid.

Han ha­de koll på det mesta i un­der­jor­den och ibland även ovan jord. Den­na un­der­jord var en värld för sig och det var nog in­te nyt­tigt att sö­ka san­ning­ar där ne­re. Men vad lev­de han av? All­mo­sor, sjuk­pen­sion el­ler nå­got an­nat? Ha­de han en post­a­dress el­ler kans­ke en post­box? Fanns han i ”sto­re­bror” sta­tens re­gis­ter? Han var en över­le­va­re som kla­ra­de sig själv.

Histo­ri­er­na om ”Sib­be” och hans my­tis­ka per­son har cir­ku­le­rat un­der åren hos vis­sa med­bor­ga­re. ”Sib­be” var mer väl­känd i vis­sa kret­sar än i and­ra. Han hjälp­te många som be­fann sig på den ned­re de­len av den so­ci­a­la ste­gen. Med vad el­ler hur vet jag ing­et om.

Vis­sa hän­del­ser och si­tu­a­tio­ner var nog of­ta på den grå si­dan av lag­bo­ken. ”Än­da­må­len hel­gar med­len”, en­ligt ”Sib­be”. Han var nog en Sol­nas Robin Hood på nå­got sätt. Finns han kvar i dag? Tvek­samt, men nå­gon an­nan kans­ke har ax­lat hans man­tel i värl­den un­der Sol­na cent­rum.

Det har all­tid fun­nits och finns än i dag sto­ra per­son­lig­he­ter i Sol­na cent­rums folk­liv. En del tror på spö­ken, and­ra vet att ”Sib­be” har fun­nits el­ler finns än?

Har ni någ­ra eg­na er­fa­ren­he­ter om den­na man, hör gär­na av er.

BO­STAD. Råsun­das öst­ra läk­ta­re. Un­der den bod­de ”Sib­be”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.