Så gick det i lands­tings­va­let

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Andre­as Jen­nische Pa­trik Wirén

Lands­tings­va­let gav ing­en tyd­lig vin­na­re. Ef­ter att SD bli­vit våg­mäs­ta­re gör bå­de M och S an­språk på ledar­trö­jan.

Lands­tings­va­let blev en rysare. Un­der röst­räk­ning­ens gång såg det ett tag ut som att det röd­grö­na bloc­ket skulle få egen ma­jo­ri­tet, men det slu­ta­de i ett lä­ge ut­an en själv­klar vin­na­re.

Al­li­ans­par­ti­er­na M, L, C och KD blev största block med 46,2 pro­cent av rös­ter­na och 70 man­dat av lands­tings­full­mäk­ti­ges 149.

De röd­grö­na par­ti­er­na S, V och MP fick 42,3 pro­cent av rös­ter­na och 64 man­dat. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na med 9,8 pro­cent av rös­ter­na och 15 man­dat slu­tar allt­så som tung­an på vå­gen.

Un­der vec­kan har bå­de fi­nans­bor­gar­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us ( M) och op­po­si­tions­le­da­ren Eri­ka Ull­berg (S) ut­tryckt en vil­ja att sty­ra de kom­man­de fy­ra åren.

Al­li­ans­par­ti­er­na har kom­mu­ni­ce­rat att de öns­kar sam­ar­be­ta med Mil­jö­par­ti­et för att kun­na ska­pa en sta­bil ma­jo­ri­tet men när den här tid­ning­en trycks har inga mer kon­kre­ta pla­ner pre­sen­te­rats än det som kom­mu­ni­ce­rats av Ire­ne Sve­no­ni­us:

– I förs­ta hand känns det na­tur­ligt att son­de­ra ter­räng­en med MP. Al­li­an­sen har haft ett sam­ar­be­te med MP i sak­frå­gor­na fö­re­gå­en­de man­dat­pe­ri­od och där har de ta­git ett stort an­svar, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us. Mil­jö­par­ti­et har in­te ve­lat kom­men­te­ra sam­ta­len.

Al­li­ans­par­ti­er­na ute­slu­ter in­te sam­ar­be­te med S men någ­ra när­man­den par­ter­na emel­lan har in­te be­kräf­tats.

– Jag kom­men­te­rar in­te sam­tal som har på­gått, som på­går just nu el­ler som kom­mer att hål­las. Vi har da­gar och vec­kor på oss att fö­ra an­svars­ful­la sam­tal med al­la par­ti­er som in­te vill att SD ska få en stärkt våg­mäs­tar­roll, sä­ger Eri­ka Ull­berg (S).

FO­TO: PER BRANDT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.