Dags igen för No­vell­pri­set

Vi i Solna - - NYHETER -

Nu är det dags igen – un­der hös­ten an­ord­nar bib­li­o­te­ken i Sol­na och Sund­by­berg en no­vell­täv­ling för unga mel­lan 12 och 20 år.

Pris­ut­del­ning­en sker den 28 no­vem­ber på No­vell­pris­fes­ten som i år hålls på Sund­by­bergs bib­li­o­tek i Signal­fa­bri­ken. Då finns även blog­ga­ren och för­fat­ta­ren Sand­ra Bei­jer på plats.

Äm­net är val­fritt, men var­je del­ta­ga­re får ba­ra skic­ka in ett bi­drag. Bi­dra­gen ska va­ra dataskriv­na på svens­ka el­ler eng­els­ka, max­i­malt tre sidor.

Se­nast 31 ok­to­ber ska bi­dra­gen va­ra in­ne. Den som in­te har till­gång till da­tor kan läm­na sin no­vell direkt på nå­got av bib­li­o­te­ken. Mer in­for­ma­tion om täv­ling­en finns på bib­li­o­te­kens hem­si­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.