88 plat­ser för äld­re räc­ker in­te

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Pär Mark­gren ord­fö­ran­de Äldre­fo­rum i Sol­na

En­ligt sta­dens pro­gnos ökar ål­ders­grup­pen 80+ i Sol­na fram till 2026 med 34 pro­cent. Gam­ling­ar 80+ ut­gör den helt över­vä­gan­de de­len av de som fått sär­skilt bo­en­de i Sol­na. Där­för mås­te cir­ka 200 (det vill sä­ga 34 pro­cent) nya plat­ser i sär­skilt bo­en­de fin­nas in­flytt­nings­kla­ra un­der åren fram till 2026. Det tar cir­ka 10 år att ge­nom­fö­ra nya pro­jekt. I tjäns­te­skri­vel­sen ON/2017:73 ”Pro­gnos över be­hov av vård- och om­sorgs­bo­en­de 2018-2026” pla­ne­rar Sol­na in­te att öpp­na 200 nya plat­ser ut­an ba­ra 88 plat­ser. Be­ho­vet av plat­ser i sär­skilt bo­en­de ska en­ligt tjäns­te­skri­vel­sen re­du­ce­ras ge­nom ”för­änd­ring­ar i bi­stånds­be­döm­ning­en” vil­ket, en­ligt en ar­ti­kel i Sol­na stads ”Äld­re i Sol­na” (nr 1/2018), in­ne­bär att de som sö­ker sär­skilt bo­en­de ska ne­kas det och i stäl­let hän­vi­sas till ”hem­tjänst dyg­net runt”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.