Nar­ko­ti­ka allt mer van­ligt bland unga

Kraf­tig ök­ning bland poj­kar i ni­on­de klass

Vi i Solna - - SI­DAN 1 -

An­vänd­ning­en av nar­ko­ti­ka bland Sol­nas ni­o­en­de­klas­sa­re ökar. En­ligt den senaste Stock­holms- en­kä­ten har var fem­te poj­ke nar­ko­ti­ka. i ni­an pro­vat

Siff­ror­na re­do­vi­sas i den senaste Stock­holmsen­kä­ten. Över 24 000 ung­do­mar i lä­nets ni­on­de­klas­ser och gym­na­si­ets års­kurs 2 har sva­rat på frågor om bland an­nat fri­tid, häl­sa och dro­ger.

In­om ett om­rå­de stic­ker sva­ren från Sol­nas ung­do­mar ut – nar­ko­ti­ka. An­vänd­ning­en av nar­ko­ti­ka har ökat kraf­tigt, spe­ci­ellt i grund­sko­lan.

När en­kä­ten ge­nom­för­des för två år sedan ha­de ba­ra fy­ra pro­cent av poj­kar­na och sju pro­cent av flic­kor­na i ni­on­de klass pro­vat nar­ko­ti­ka.

I årets en­kät sva­rar 18 pro­cent av poj­kar­na och sju pro­cent av flic­kor­na i ni­on­de klass ”ja” på frå­gan om de an­vänt nar­ko­ti­ka. Näs­tan var ti­on­de poj­ke, nio pro­cent, har sva­rat ”ja” på frå­gan om han har an­vänt nar­ko­ti­ka nå­gon av de senaste fy­ra vec­kor­na.

Även till­gång­en på nar­ko­ti­ka i ung­domskret­sar har ökat kraf­tigt. För två år sedan ha­de 23 pro­cent av poj­kar­na i Sol­na som stu­de­rar på gym­na­si­ets års­kurs 2 haft möj­lig­het att pro­va nar­ko­ti­ka. I årets en­kät har siff­ran mer än för­dubb­lats till 50 pro­cent. Siff­ran för ton­års­flic­kor har ock­så sti­git, men in­te li­ka kraf­tigt.

Cristi­an, Char­lie och Si- mon går i Sol­na gym­na­si­um. Ing­en av dem an­vän­der nar­ko­ti­ka, men vet att det fö­re­kom­mer och säljs i vis­sa kret­sar.

– Den som vill kö­pa nar­ko­ti­ka hit­tar gans­ka lätt nå­gon som säl­jer. Om man sö­ker så hit­tar man, sä­ger Cristi­an.

Han blev själv er­bju­den att kö­pa nar­ko­ti­ka när han gick i ni­an.

– En klass­kom­pis vil­le säl­ja hasch men jag tac­ka­de nej.

I som­ras er­bjöds Si­mon hasch på en bad­strand.

– Det var någ­ra som satt och rök­te och er­bjöd oss att sma­ka. Vi sa nej.

Ann-Char­lot­te Fa­ger, so- ci­al­chef i Sol­na, är in­te för­vå­nad över en­kätsva­ren.

– Nej, de kom­mer in­te som en över­rask­ning. Ut­veck­ling­en är un­ge­fär den­sam­ma i al­la kom­mu­ner i Sve­ri­ge de senaste åren. Ung­do­mar som vill ha nar­ko­ti­ka vet var det finns att kö­pa. Jag är mer för­vå­nad över att siff­ror­na har le­gat så lågt ti­di­ga­re.

An­ta­let så kal­la­de oro­san­mäl­ning­ar i Sol­na från ex­em­pel­vis sko­la och po­lis som be­rör ung­do­mar mel­lan 13 och 20 år har ökat från i ge­nom­snitt 45 per må­nad för två år sedan till 65 i dag.

– Till viss del be­ror ök-

AV­STOD. Si­mon, Char­lie och Cristi­an går i Sol­na gym­na­si­um. Si­mon och Cristi­an har bli­vit er­bjud­na nar­ko­ti­ka men tac­kat nej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.