Fler väl­jer el­cy­kel i Sol­na

Vi i Solna - - SI­DAN 1 - Leif Ol­den­burg Char­lot­te Årling

Mil­jö­vän­li­ga­re än bil och mer lätt­ram­pad än van­lig cy­kel. Frisk luft på kö­pet. När­ma­re 400 Sol­na­bor har ut­nytt­jat Na­tur­vårds­ver­kets el­cy­kel­pre­mie sedan bi­dra­get in­för­des i feb­ru­a­ri. Fort­fa­ran­de finns det mil­jo­ner kvar att sö­ka.

Den 1 feb­ru­a­ri in­för­de sta­ten en el­cy­kel­pre­mie som in­ne­bär att kö­pa­re får tillbaka 25 pro­cent av in­köps­kost­na­den när de kö­per en ny el­cy­kel, el­ler max 10 000 kro­nor. Pre­mi­en har bli­vit så populär att Na­tur­vårds­ver­ket, som han­te­rar an­sök­ning­ar­na, var­nar för att peng­ar­na som var av­sed­da för he­la 2018 tro­li­gen kom­mer att ta slut re­dan i slu­tet på sep­tem­ber.

När­ma­re 400 in­vå­na­re i Sol­na hit­tills nytt­jat pre- mi­en. Det pla­ce­rar Sol­na på sjät­te plats av lä­nets 26 kom­mu­ner. 4,6 Sol­na­bor per tu­sen in­vå­na­re har fått er­sätt­ning mot 7,4 per tu­sen i Dan­de­ryd och 7,0 per tu­sen i Li­din­gö som är de två Stock­holms­kom­mu­ner där störst an­del av in­vå­nar­na har an­sökt om bi­dra­get. Sam­ti­digt lig­ger Stock­holms län långt ef­ter de fles­ta and­ra län. Hal­land top­par el­cy­kel­kö­pen, med 10,6 per tu­sen in­vå­na­re. Tvåa kom­mer Got­land och trea Kro­no­berg. Snit­tet för Stock­holms län är 3,9 per tu­sen in­vå­na­re.

To­talt har 426 mil­jo­ner kro­nor an­sla­gits till pro­jek­tet. Den 10 sep­tem­ber fanns det fort­fa­ran­de 86 mil­jo­ner kvar i bi­drags­pot­ten.

FO­TO: MOSTPHOTOS

POPULÄR. El­cy­kel­för­sälj­ning­en i Sol­na har skju­tit i höj­den sedan sta­ten in­för­de el­cy­kel­pre­mi­en i feb­ru­a­ri 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.