55 fö­ra­re fast i stor po­lis­raz­zia

He­la 55 fö­ra­re fast­na­de i den gång­na hel­gens po­lis­kon­trol­ler vid Ha­ga söd­ra och Ål­kis­tan. Den yngs­te av de miss­tänk­ta fyll­de 18 år för tre må­na­der sedan.

Vi i Solna - - SI­DAN 1 - Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

”Kanske kom ång­ern på mor­go­nen da­gen ef­ter.”

Po­li­sen var li­te osäk­ra på hur ut­fal­let skul­le bli. Det var ju in­te ens lö­ne­helg.

– Men det ver­kar in­te gö­ra nå­gon skill­nad. Folk fes­tar tyd­li­gen på kre­dit nu­för­ti­den, sä­ger Pa­trick Iva­nyi, po­lis­in­spek­tör i Sol­na.

Av de 55 fö­ra­re som miss­tänks för ratt­fyl­le­ri, al­ter­na­tivt drog­fyl­le­ri, är 18 styc­ken föd­da på 1990-ta­let el­ler se­na­re. Cir­ka 25 pro­cent är kvin­nor.

– Vi tar fler fö­ra­re än ti­di­ga­re men det be­ror på att vi har ef­fek­ti­vi­se­rat in­sat­ser­na och ut­nytt­jar vå­ra re­sur­ser bättre, sä­ger Pa­trick Iva­nyi.

Ti­di­ga­re har varje patrull ta­git med sig den miss­tänk­te till sta­tio­nen och hål­lit för­hör.

– Det har bli­vit myc­ket skri­van­de. Nu har vi fle­ra er­far­na ut­re­da­re som tar över skriv­ar­be­tet på sta­tio­nen så att patrul­len kan åka tillbaka till kon­troll­plat­sen. Po­li­ser­na är där de ska va­ra, ute bland folk.

En­ligt Pa­trick Iva­nyi vi­sa­de många av de miss­tänk­ta ing­en större ång­est.

– Man skäm­ta­de i po­lis­bi­len och en del tyck­te att vi skul­le ja­ga mör­da­re i stäl­let. De för­stod in­te att de själ­va var po­ten­ti­el­la mör­da­re. Kanske kom ång­ern på mor­go­nen da­gen ef­ter.

Utö­ver de fö­ra­re som miss­tänks ha kört på­ver­ka­de finns även miss­tan­ke om nar­ko­ti­kabrott i åt­ta fall, 16 olov­li­ga kör­ning­ar, en bil­stöld, ett fall av grov vårds­lös­het i tra­fik och ett brott mot kniv­la­gen. Dess­utom på­träf­fa­des en per­son som var an­hål­len i sin från­va­ro för ett grovt brott. Per­so­nen för­des vidare till häk­tet.

Den högs­ta pro­mil­le­hal­ten upp­vi­sa­de en fö­ra­re som stop­pa­des ti­digt på fre­dags­kväl­len. Det pre­li­mi­nä­ra pro­vet mät­te 1,96 pro­mil­le.

– För en nor­maldric­ka­re är det på grän­sen till med­vets­lös­het, sä­ger Pa­trick Iva­nyi.

FO­TO: PO­LI­SEN

IN­SATS. To­talt kon­trol­le­ra­des 3 672 fö­ra­re vid in­sat­ser­na un­der fre­dag och lör­dag natt vid Ha­ga söd­ra, Ål­kis­tan och i Tra­ne­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.