Fö­ra­res stress måste ut­re­das

Vi i Solna - - NY­HE­TER -

Ar­bets­mil­jö­ver­ket har ut­fär­dat ett fö­re­läg­gan­de med vi­te mot Ar­ri­va, som kör SL-bus­sar i bland an­nat Sol­len­tu­na. Fö­ra­re tving­as kö­ra med för­se­ning­ar, bland an­nat ef­ter att for­do­net in­te har va­rit fram­kört i tid. Dels finns risk för ohäl­so­sam ar­bets­be­last­ning, dels ökar ris­ken för att fö­ra­ren ut­sätts för hot, våld el­ler kränk­ning­ar, en­ligt fac­ket.

Nu ställs krav på Ar­ri­va att un­der­sö­ka ar­bets­för­hål­lan­de­na och gö­ra en risk­be­döm­ning. De ska ock­så tyd­lig­gö­ra hur de ska föl­ja upp och kon­trol­le­ra vid­tag­na åt­gär­der.

En hand­lings­plan för tek­nis­ka åt­gär­der har gjorts. Fö­re­ta­get har ti­di­ga­re lo­vat att kom­ma in med en risk­be­döm­ning ut­i­från se­na av­gång­ar till sista au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.