MER En­kä­ten

Vi i Solna - - NY­HE­TER -

■ STOCK­HOLMSEN­KÄ­TEN ge­nom­förs av läns­sty­rel­sen vartan­nat år.

■ 23 av lä­nets 26 kom­mu­ner har del­ta­git. Al­la ut­om Tä­by, Hud­dinge och Norr­täl­je.

■ MER än 24 000 ung­do­mar i 341 sko­lor har sva­rat på frågor om bland an­nat dro­ger, häl­sa, fri­tid, brott och trygg­het. ■ SI­I­F­ROR­NA anger var ele­ver­na är folk­bok­för­da, allt­så in­te var de­ras sko­la lig­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.