Till min­ne av Ah­ma­du Jaf

Vi i Solna - - DET HÄN­DER - För­e­ning­en Ett Le­van­de Ha­galund

Ah­ma­du Jah, väl­känd och pris­be­lönt mu­si­ker från Si­er­ra Le­o­ne, som un­der många år var bo­en­de och ak­tiv i Ha­galund, har vid en ål­der av 82 år gått bort den 11 sep­tem­ber 2018.

Ah­ma­du Jah väx­te upp i Si­er­ra Le­o­ne och lär­de sig där spe­la tra­di­tio­nel­la af­ri­kans­ka trum­mor. I bör­jan av 1960-ta­let stu­de­ra­de han i Eng­land och fick 1963 ett sti­pen­di­um för att åka till Sve­ri­ge och stu­de­ra till ci­vilin­gen­jör vid Kung­li­ga Tek­nis­ka hög­sko­lan i Stock­holm.

Väl där blev han snart in­vol­ve­rad i Stock­holms mu­sik­liv och kom att spe­la cong­as och and­ra slag­verk i fle­ra oli­ka sam­man­hang. Han spe­la­de bland an­nat med Cor­ne­lis Vre­eswijk, Bernt Eger­bladh, Ab­ba och Bob Mar­ley.

År 1975 gav han ut den eg­na ski­van – En dag i Afri­ka. Han fo­ku­se­ra­de allt­mer på ett landsom­fat­tan­de ar­be­te med mu­sik och be­rät­tel­ser för barn och vux­na med tur­né­er och pro­gram på Sve­ri­ges Ra­dio och i Sve­ri­ges Te­le­vi­sion.

Ef­ter in­bör­des­kri­get i Si­er­ra Le­o­ne be­drev Jah om­fat­tan­de mu­sik­pe­da­go­gisk verk­sam­het även där för att he­la och stär­ka den yng­re ge­ne­ra­tio­nen.

Han satt ock­så som po­li­ti­ker för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i kul­tur- och fri­tids­nämn­den i Sol­na kom­mun man­dat­pe­ri­o­den 2002-2006. På film med­ver­ka­de han som skå­de­spe­la­re i För­orts­ung­ar (2006) och även som mu­si­ker i Ma­ri­an­ne Ahr­nes Fri­he­tens mu­rar (1978) och Su­zan­ne Os­tens Ba­ra du & jag (1994). Han med­ver­ka­de även på en mängd ski­vor med si­na band och and­ra ar­tis­ter. År 2006 till­de­la­des Jah bå­de Stock­holms stads he­ders­pris och Alice Teg­nér-mu­sik­pri­set för sitt ar­be­te med barn­mu­sik. I sam­band med en spel­ning på Folk & Världs­mu­sik­ga­lan 2012 till­sam­mans med bland and­ra si­na dött­rar till­de­la­des hans ga­lans He­ders­pris för sin mu­si­ka­lis­ka livs­gär­ning.

Hans trum­mor och mu- sik har vid oli­ka ak­ti­vi­te­ter i Ha­galund spri­dit dans­lust och gläd­je bland an­nat i sam­band med Ha­galunds­da­gen. Vi minns ho­nom med stor tack­sam­het, vär­me och gläd­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.