Mäklar­frå­gan med

Vi i Solna - - BO­STAD - Ro­bin Lind Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-408 95 722

FRÅ­GA: Finns det någ­ra van­li­ga miss­tag som säl­ja­re gör in­för vis­ning­en?

SVAR: Det van­li­gas­te miss­ta­get en säl­ja­re gör idag är att in­te för­be­re­da sin för­sälj­ning i till­räck­ligt god tid in­nan man köpt sin nya bo­stad. Ge­nom att för­be­re­da i god tid mi­ni­me­ras ris­ker­na som kan upp­stå om man väl­jer att kö­pa föst.

Det blir ock­så väl­digt be­hag­ligt att ha allt klart så man kan fo­ku­se­ra fullt ut på att hitta nå­got nytt och ha vetska­pen om att för­sälj­nings­start lig­ger en­dast ett knapp­tryck ifrån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.