Cy­klis­ter­na gör fak­tiskt in­te fel

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Ju­rist och cy­klist

Svar till ”Bi­list i Frösun­da” i Vi i Sol­na nr 37: Jag är själv cy­klist och hål­ler med om att cy­kel­ba­nan ska an­vän­das, om det finns en. Det kan bli många pro­blem om man cyklar på kör­ba­nan, vil­ka du själv re­dan har be­skri­vit.

På en punkt har du dessvär­re fel. Det är näm­li­gen så att 3 kap. 6 § tra­fik­för­ord­ning­en har änd­rats. Det är nu­me­ra i klart större om­fatt­ning tillå­tet att cyk­la på kör­ba­nan i stäl­let för på cy­kel­ba­na. Cy­klis­ter­na på Ko­lonn­vä­gen gör allt­så in­te fel, så länge för­ut­sätt­ning­ar­na i tra­fik­för­ord­ning­en är upp­fyll­da.

Om det var en bra idé att änd­ra reg­ler­na på det här sät­tet kan man dis­ku­te­ra, men det är en an­nan sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.