Ing­et ge­hör för stads­an­tik­va­rie i Sol­na

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Det var Bergs­ham­ra­par­ti­ets sista fram­trä­dan­de i ta­lar­sto­len un­der åt­minsto­ne de kom­man­de fy­ra åren. Björn Bränn­gård av­gick in­te med se­gern – men hans mo­tion om att Sol­na bör an­stäl­la en stads­an­tik­va­rie or­sa­ka­de kväl­lens längs­ta de­batt.

På mån­dags­kväl­len höll Sol­nas av­gå­en­de kom­mun­full­mäk­ti­ge sitt sista sam­man­trä­de in­nan de ny­val­da po­li­ti­ker­na tar plats i ok­to­ber.

I vint­ras för­svann Bergs­ham­ra­par­ti­ets en­da or­di­na­rie plats i full­mäk­ti­ge när Göran Thing­wall hoppade över till Mo­de­ra­ter­na.

I va­let den 9 sep­tem­ber nåd­de Bergs­ham­ra­par­ti­et in­te upp till två­pro­cents­spär­ren och ham­na­de ut­an­för full­mäk­ti­ge. Men ef­tersom Björn Bränn­gård är sup­ple­ant för Göran Thing­wall fick han plä­de­ra för sin och Bergs­ham­ra­par­ti­ets mo­tion om be­ho­vet av att Sol­na in­rät­tar en tjänst som stads­an­tik­va­rie.

– Sol­nas bygg­na­der be­hö­ver en för­sva­ra­re, sa Bränn­gård och nämn­de la­dan vid Överjär­va gård och Rö­ding- ar­na som ex­em­pel på vär­de­ful­la bygg­na­der som har fått stå och för­fal­la. Han fick med­håll av den röd­grö­na op­po­si­tio­nen och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Al­li­ans­par­ti­er­na an­såg där­e­mot att tjäns­ten är onö­dig. Sol­na ha­de en kom­mu­nan­tik­va­rie fram till 2007.

– Men det var långt ifrån en hel­tids­tjänst. An­tik­va­ri­en fick ta hand om an­nat ock­så. Vill man und­vi­ka att bygg­na­der för­fal­ler finns det and­ra sätt än att an­stäl­la en stads­an­tik­va­rie, sa kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Pe­ter Ed­holm (L). Fle­ra al­li­ans­po­li­ti­ker an­såg att det nu­va­ran­de sy­ste­met att vid be­hov an­li­ta ex­tern kom­pe­tens är bätt­re än att ska­pa en ny hel­tids­tjänst som stads­an­tik­va­rie.

Till sist var det dags att gå till be­slut.

– Vi har dis­ku­te­rat barnom­sorg i 15 mi­nu­ter och stads­an­tik­va­ri­en i näs­tan en tim­me, kon­sta­te­ra­de Li­be­ra­ler­nas An­ders Eke­gren.

Ef­tersom al­la par­ti­er ut­an­för Al­li­an­sen var eni­ga om be­ho­vet av en stads­an­tik­va­rie bor­de det ha räckt till ma­jo­ri­tet.

Men när det blev dags för om­röst­ning fick Björn Bränn­gård läm­na över vo­te­rings­do­san till Göran Thing­wall och den full­mäk­ti­ge­plats som un­der en tim­me till­hört Bergs­ham­ra­par­ti­et blev åter­i­gen Mo­de­rat.

Björn Bränn­gårds mo­tion av­slogs med siff­ror­na 31-30.

Sol­na får va­ra ut­an stads­an­tik­va­rie även i fort­sätt­ning­en.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

KRAV. De så kal­la­de Rö­ding­ar­na står och för­fal­ler vid golf­ba­nan i Ul­riks­dal. ”Sol­nas bygg­na­der be­hö­ver en för­sva­ra­re”, an­såg Björn Bränn­gård.

FO­TO: ARKIV/LEIF OLDENBURG

DE­BATT. Björn Bränn­gårds sista fram­trä­dan­de un­der de när­mas­te fy­ra åren or­sa­ka­de en lång de­batt.

Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.