Omstart för AIK:s dam­lag

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

Det är nä­ra nu. Med fy­ra om­gång­ar kvar av di­vi­sion 2-spe­let har Va­salunds IF tio po­äng ner till två­an Karl­berg. Myc­ket ta­lar för att se­rie­se­gern och avan­ce­mang upp­åt snart är säk­rat.

Va­salunds fot­bolls­her­rar tog de­gra­de­ring­en från di­vi­sion 1 nor­ra på bäs­ta sätt. 2018 blev en omstart med AIKi­ko­nen Ne­boj­sa No­vaco­vic som ny trä­na­re. Ett sam­ar­be­te med Gna­get upp­rät­ta- des där unga spe­la­re får chan­sen i di­vi­sion 2-mil­jön.

Öv­ri­ga trup­pen är även den ung och som stöt­te­pe­la­re fanns ett gäng ve­te­ra­ner i form av Li­nus Malm­borg, Ken­ny Pa­vey och Pa­trick Amo­ah kvar. Och det har vi­sat sig fun­ge­ra all­de­les ut­märkt. Se­ri­e­le­dan­de Va­sa har ba­ra för­lo­rat två mat­cher i år, spe­lat en oav­gjord och vun­nit he­la 19 mat­cher.

– Det har gått bra, ab­so- lut, sa trä­na­ren ”Nesh” i en in­ter­vju med Vi i Sol­na från ti­di­ga­re i sep­tem­ber.

– Fram­för allt har vi haft en stor ut­veck­ling för spe­lar­na, vil­ket gyn­nat grup­pen i stort. Al­la har ta­git sto­ra steg. Jag är gi­vet­vis nöjd med att le­da se­ri­en, men fort­fa­ran­de är det långt ifrån klart.

Vad är du mest nöjd med hit­tills?

– In­nan sä­song­en ha­de in­te så många va­rit med på se­ni­or­ni­vå. Visst ha­de vi någ­ra äld­re spe­la­re i la­get, men mer­par­ten ha­de in­te spe­lat på den här ni­vån ti­di­ga­re. Nu, 22 om­gång­ar se­na­re, har runt 15 spe­la­re tes­tat på den­na ni­vån. Och de yng­re har verk­li­gen ta­git sto­ra steg i år.

Se­nast blev det 4-0 bor­ta mot Gam­la Upsa­la SK. Med fy­ra om­gång­ar kvar le­der Va­salund se­ri­en med he­la tio po­äng. I av­slut­ning­en vän­tar Boll­näs (h), Skil­je­bo (b), Val­bo (b) samt Stocksund (h) i av­slut­ning­en. Med all san­no­lik­het blir VIF:s se­jour i di­vi­sion 2 ettå­rig.

– Vi har ba­ra fo­kus på näs­ta match. Så har vi job­bat med trup­pen he­la året, näs­ta match är vårt en­da fo­kus. Men gi­vet­vis är all­tid må­let för Va­salund att minst spe­la i di­vi­sion 1.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

TOLV. Det är tolv pin­nar kvar att spe­la om för se­ri­e­le­dan­de Va­salund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.