Möts i kons­ten på äldre­bo­en­de

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Pro­jek­tet hand­lar om kons­ten som mö­tes­plats. På Ber­ga äldre­bo­en­de i Bergs­ham­ra möt­tes den gra­fis­ka konst­nä­ren Nas­rin Tag­hi­za­deh och 97-åri­ga Rig­mor No­rell.

Nas­rin Tag­hi­za­deh har irans­ka röt­ter och stäl­ler just nu ut på Ber­ga­gal­le­ri­et. I vec­kan var det works­hop för de bo­en­de på Ber­ga och de­ras an­hö­ri­ga.

Rig­mor No­rell, 97 år i ok­to­ber, ska­pa­de en tul­pan och fick li­te hjälp av Nas­rin Tag­hi­za­deh.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av konst och gått myc­ket på ut­ställ­ning­ar. Jag läs­te fak­tiskt konst­ve­ten­skap på uni­ver­si­tet, be­rät­ta­de Rig­mor.

Ut­ställ­ning­en är en del av Te­ma­bos verk­sam­het och Nas­rin Tag­hi­za­deh ha­de bju­dits in av konst­för­e­ning­en på äldre­bo­en­det.

– Vi fick hö­ra ta­las om pro­jek­tet ”Kons­ten att mötas” och nap­pa­de, be­rät­tar Kristi­na Stark, teamcoach på Ber­ga äldre­bo­en­de. Syf­tet med pro­jek­tet är att ska­pa nya mö­ten och un­der­lät­ta för konst­nä­rer med ut­ländsk bak­grund att eta­ble­ra sig i Sve­ri­ge. Det är in­te all­tid så lätt.

Nas­rin Tag­hi­za­deh kom till Sve­ri­ge från Iran för 35 år se­dan och har er­fa­ren­het av den trög­rör­li­ga svens­ka konst­mark­na­den.

– Det är svårt att kom­ma in. Dy­ker det upp ett an­norlun­da namn i konst­ka­ta­lo­ger­na hop­par kö­par­na gär­na vi­da­re till näs­ta, sä­ger Nas­rin Tag­hi­za­deh.

– Det finns nog en räds­la bland gal­le­ris­ter­na för det som stic­ker ut, tror Kristi­na Stark.

På Ber­ga äldre­bo­en­de var det i al­la fall inga pro­blem att nå ut.

Ann-Ka­rin Gyll­fors, 88, bor i Ha­galund men be­sö­ker dag­verk­sam­he­ten på Glän­tan näs­tan var­je dag. Hon var klart nöjd med si­na gra­fis­ka konst­verk.

– Det var in­te så svårt. Ba­ra man in­te stäl­ler för sto­ra krav på sig själv, sa hon.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

TUL­PAN. Rig­mor No­rell ska­pa­de en tul­pan och fick li­te hjälp av Nas­rin Tag­hi­za­deh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.