Slut­räk­nat i Sol­na­va­let

Vi i Solna - - NYHETER -

Nej, det blir ing­en full­mäk­ti­ge­plats för Sol­na­par­ti­et. När läns­sty­rel­sen av­slu­ta­de röst­räk­ning­en stod det klart att par­ti­et fått 1 007 rös­ter, vil­ket mot­sva­rar 1,93 pro­cent av rös­ter­na. En­ligt Sol­na­par­ti­ets första­namn Lars-Ove Löf fat­ta­des det 35 rös­ter för att par­ti­et skul­le kla­ra två­pro­cents­spär­ren.

Läns­sty­rel­sens of­fi­ci­el­la slut­re­sul­tat be­ty­der att man­dat­för­del­ning­en i Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge för de kom­man­de fy­ra åren står sig:

M 19 (-1), C 4 (+2), L 5 (-1), KD 2 (+0), S 15 (+1), V 6 (+1), MP 5 (-3), SD 5 (+2), BEP 0 (-1).

Al­li­ans­par­ti­er­na får 30 man­dat, den röd­grö­na op­po­si­tio­nen 26 och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na fem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.