Sol­na be­hö­ver ta höjd för fler el­driv­na bi­lar

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Aj­la Me­hi­no­vic (S) grupple­da­re mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den Ar­ne Öberg (S) op­po­si­tions­råd

I det här fal­let mås­te sta­den och fas­tig­hets­ä­ga­re sam­ver­ka för att ska­pa en bra till­gång till ladd­plat­ser. Ett an­tal bo­stads­rätts­för­e­ning­ar har eg­na par­ke­ring­ar och des­sa bör sti­mu­le­ras till att till­ska­pa ladd­plat­ser. Fler­ta­let bo­en­de i Sol­na par­ke­rar sin bil på kom­mu­nens ga­tu­par­ke­ring el­ler på för­hyr­da plat­ser. Här mås­te sta­den ta ett tyd­ligt an­svar för att till­ska­pa ladd­plat­ser och det mås­te fin­nas ladd­plat­ser ut­sprid­da i he­la sta­den.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter yr­ka­de att sta­den skul­le ta ett tyd­ligt an­svar för de fas­tig­he­ter som in­te har eg­na par­ke­rings­plat­ser, vil­ket är många bo­stä­der i vår stad. Men det­ta av­slog da­gens mo­de­rat­led­da sty­re i april i år. Vi ser föl­jan­de åt­gär­der som nöd­vän­di­ga: 1. Sam­ver­ka med al­la fas­tig­hets­ä­ga­re för att till­ska­pa fler ladd­plat­ser. 2. Sta­den mås­te ta ett le­dan­de an­svar för att byg­ga eg­na ladd­plat­ser. 3. Bygg ut ladd­plat­ser suc­ces­sivt i takt med ef­ter­frå­gan 4. Sä­ker­ställ bra be­tal­sy­stem för ladd­ning­en av bil. El­bi­lar­na ökar snabbt och för att un­der­lät­ta ägan­det be­hö­ver Sol­na gö­ra allt för att till­ska­pa fler ladd­plat­ser i he­la Sol­na ge­nom bå­de sam­ver­kan och eget an­svar i Sol­na stad.

Sta­den mås­te ta ett le­dan­de an­svar för att byg­ga eg­na ladd­plat­ser.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

LADDSTOLPE. På Skyt­te­holms­vä­gen i Sol­na finns det en laddstolpe för el­bi­lar. Men in­sän­dar­skri­ben­ter­na vill ha många fler laddstol­par på grund av det ökan­de an­ta­let el­bi­lar i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.