Da­gis el­ler det otymp­li­ga för­sko­la?

Vi i Solna - - INSÄNDARE - En da­gis­be­und­ra­re

Jag tror att de all­ra fles­ta i dag vet att det in­om för­sko­lan be­drivs ett vik­tigt och bra pe­da­go­giskt ar­be­te.

Men jag för­står in­te det hy­ste­ris­ka mot­stånd mot an­vän­dan­det av or­det da­gis. Jag tyc­ker in­te att or­det för­sko­la be­skri­ver verk­sam­he­ten. Det sä­ger ju ba­ra att det är nå­got fö­re sko­lan.

Da­gis är nå­got som är på da­gen och de all­ra fles­ta män­ni­skor vet vad det är och det är en­kelt att sä­ga. Var­för skul­le det för­mins­ka se­ri­o­si­te­ten? Låt oss få be­hål­la det­ta fi­na ord! Kam­pen emot or­det gör att man kan ifrå­ga­sät­ta om man in­te rik­tigt tror på sin verk­sam­het på för­sko­lan/da­gi­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.