För­sko­la tving­as flyt­ta på grund av barn­brist

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

För många för­sko­le­plat­ser - för få barn. Det har länge va­rit oklart vad som ska hän­da med Bergs­ham­ras för­sko­lor. Ef­ter jul får bar­nen på för­sko­lan Taurus flyt­ta.

Re­dan i vå­ras ryk­ta­des det om att för­sko­le­verk­sam­he­ten i Taurus nu­va­ran­de lo­ka­ler skul­le upp­hö­ra. Men då blev det ing­et be­slut. För­äld­rar­na upp­fat­ta­de det som om verk­sam­he­ten skul­le få fort­sät­ta i åt­minsto­ne yt­ter­li­ga­re ett år.

Men nu kom­mer and­ra be­sked. I ett brev till för­äld­rar­na med­de­lar barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en att verk­sam­he­ten i bör­jan på näs­ta år flyt­tas till Tel­lus på Hjort­sti­gen någ­ra hund­ra me­ter bort.

Ales­sand­ra Wall­man, för­valt­nings­chef, vill in­te kal­la det en ned­lägg­ning.

– He­la för­sko­lan flyt­tar, med per­so­nal och barn. De barn på Taurus som in­te vill flyt­ta med er­bjuds för­tur till en an­nan för­sko­la i Sol­na.

Tom­ma plat­ser

Av Bergs­ham­ras fy­ra kom­mu­na­la för­sko­lor är Taurus den som just nu har flest tom­ma plat­ser. En­ligt Ales­sand­ra Wall­man är det knap­past tänk­bart att plat­ser­na fylls ut fram­ö­ver.

– Re­dan i dag finns det ett över­skott på för­sko­le­plat­ser i Bergs­ham­ra och be­folk­nings­pro­gno­sen fram till 2025 vi­sar på ett fort­satt över­skott. Små en­he­ter som Taurus är sår­ba­ra. Det är svårt att dri­va pe­da­go­giskt ut­veck­lings­ar­be­te på en så li­ten för­sko­la.

Vå­ren 2017 togs ett be­slut om att Rå­gens för­sko­la på Åbergs­sons väg skul­le flyt­ta till Tel­lus där det re­dan då fanns tom­ma plat­ser. Det be­slu­tet revs dock upp, bland an­nat ef­ter pro­tes­ter från för­äld­rar­na.

Be­slut tas i ok­to­ber

”Många vård­nads­ha­va­re har hört av sig och har på­ta­lat fak­to­rer som in­ne­bär att sta­den har valt att om­prö­va be­slu­tet att flyt­ta verk­sam­he­ten”, skrev för­valt­ning­en då.

Be­slu­tet om Taurus fram­tid tas tro­ligt­vis på barn-och ut­bild­nings­nämn­dens sam­man­trä­de den 17 ok­to­ber.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

FLYTT. Verk­sam­he­ten i Taurus nu­va­ran­de lo­ka­ler upp­hör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.