BANDYLEGENDAR SKA TA AIK TILL ELITEN

BAN­DY. Ny­kom­ling men för­stärkt med fle­ra topp­spe­la­re: ”Pro­cess som fort­fa­ran­de på­går”

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Pel­le Foss­haug ska gö­ra AIK till en stor­klubb även i ban­dy. Trä­na­ren som äls­kar spor­ten har ta­git hjälp av fle­ra topp­spe­la­re – som nu ska ta Gna­get upp till elit­se­ri­en.

För mig loc­kar det att lyf­ta spor­ten och att gå upp med AIK skul­le verk­li­gen gö­ra det.

Del­mål 1 av­kla­ra­des för­ra sä­song­en då obe­seg­ra­de AIK tog ste­get upp till all­svens­kan. Nu ska näs­ta del i sats­ning­en ge­nom­fö­ras: Ta upp herr­la­get till eliten. För det upp­dra­get har ban­dy­pro­fi­len Pel­le Foss­haug hand­ploc­kats.

I en stjärnspäc­kad trupp står två namn verk­li­gen ut. Andre­as Berg­wall och Pel­le Foss­haug. Två av värl­dens ab­so­lut bästa ban­dy­spe­la­re ge­nom ti­der­na med tolv VM­guld och el­va SM-guld till­sam­mans. Dess­utom he­la 324 (!) lands­kam­per.

Mål­vakts­le­gen­da­ren Berg­wall, 44, kom­mer att vak­ta AIK-bu­ren i vin­ter me­dan Foss­haug, se­dan tio år, sat­sat på en le­dar­kar­riär. Se­dan i vå­ras le­der han Gna­gets herr­lag. Ny­kom­ling i all­svens­kan.

– Jag le­ver för ban­dyn och AIK:s sats­ning loc­ka­de mig verk­li­gen, sä­ger 53-åring­en.

– För mig loc­kar det dess- ut­om att lyf­ta spor­ten och att gå upp med AIK skul­le verk­li­gen gö­ra det.

Må­let är högs­ta se­ri­en

Ja, att gå rakt ige­nom all­svens­kan har va­rit ett tyd­ligt mål från start. Re­dan i di­vi­sion 1 för två år se­dan smid­des det pla­ner för att åter­vän­da ef­ter den långa ex­i­len – se­dan 1965 – i läg­re se­ri­er.

Nu är Gna­get fram­me vid del­mål 2: Gå upp till elit­se­ri­en.

– Jag an­ställ­des ju för att ut­fö­ra ett jobb och det är ju att ta förstap­lat­sen. Så man får job­ba li­te an­norlun­da än ti­di­ga­re när det är pre­mis­ser­na, fort­sät­ter Foss­haug.

Hur me­nar du?

– Vi kan in­te tän­ka lång­sik­tigt och ha så stort fo­kus på att ut­veck­la spe­lar­na. Det finns det in­te tid för nu. För AIK gäl­ler det att vin­na mat­cher till var­je pris och då kan man ty­värr in­te tän­ka på in­di­vi­du­ell ut­veck­ling li­ka myc­ket.

– Det blir spe­ci­ellt, men al­la vi vet vad vi gett oss in på. AIK är en så­dan för­e­ning som ska sik­ta högt.

Pres­sen skräm­mer in­te

Att få den pres­sen är ing­et som skräm­mer ru­ti­ne­ra­de Foss­haug. Tvärtom.

– Jag är ing­en rädd per­son. Jag har all­tid haft den in­ställ­ning­en: vin­na, vin­na, vin­na. Det har jag ju byggt min kar­riär på. Dess­utom mär­ker man det på spe­lar­na att de hö­jer sig när de har press på sig.

Just att få till spelar­trup­pen har va­rit en pro­cess. 14 spe­la­re är nya, plus he­la trä­narsta­ben.

– Det har va­rit myc­ket te­le­fon­kon­takt med Jo­nas Ga­lot­ta (sports­ligt an­sva­rig) att hit­ta en stark trupp att job­ba med. Ing­et vi gjort i en hand­vänd­ning. Det är en stor pro­cess som fort­fa­ran­de på­går.

Bland ny­för­vär­ven märks Jim­my Jans­son ( Till­ber­ga), Jens Blixt ( Till­ber­ga) och Jan­ne Rin­ta­la (Si­ri­us). Dess­utom målspru­tan ” Klas­se” Nord­ström, 33, som dund­rat in mål på den­na ni­vån ti­di­ga­re. Er­far­ne Jo­han Wil­les och stjärn­rys­sen Ri­nat Shams­hu­tov är kvar se­dan för­ra sä­song­en.

Just nu är det strax över 20 spe­la­re i a-trup­pen.

–Men helt spi­kad är den in­te än, det kan bå­de kom­ma in spe­la­re och för­svin­na. Helt sä­ker är nog in­te trup­pen för­rän fönst­ret stäng­er 15 ja­nu­a­ri.

Du som va­rit trä­na­re i all­svens­kan ti­di­ga­re, vad hål­ler AIK för ni­vå i år? – Den hål­ler topp­klass al­la gång­er och ska ut­ma­na om förstap­lat­sen, men än har vi in­te rik­tigt vi­sat det. Vi har för­lo­rat mot se­ri­e­kon­kur­ren­ter på för­sä­song­en. Man vin­ner inga tit­lar på papp­ret.

Natt­pass i Ri­torp

På mån­dags­kväl­len trä­na­de la­get i Ri­torp. Ett par lång­skott bort spe­la­de fot­bolls­her­rar­na mot Mal­mö FF. Ef­ter den, vid 21.00, klev ban­dygrab­bar­na på is. An­nars har la­get trä­nat myc­ket på dag­tid i Väs­terås.

– Al­la kan in­te trä­na jämt men det är ba­ra att gil­la lä­get. Så är för­ut­sätt­ning­ar­na för ban­dy i Stock­holm. Ban­dy är en ti­mingsport så det har va­rit en ut­ma­ning såklart.

På sön­dag väntar Foss­haugs gam­la klubb, TB Väs­terås ( Till­ber­ga), i pre­miä­ren.

– Vi är så re­do som vi kan va­ra. Nå­got is­pass till ha­de va­rit önsk­värt, men vi är sug­na och lad­da­de.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

MERITERAD. Pel­le Foss­haug, 53, har en ge­di­gen spe­lar- och le­dar­kar­riär bakom sig. I vin­ter väntar kanske det tuf­fas­te hit­tills: ta upp AIK.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

TRE. Me­ri­te­ra­de Jo­han Wil­les har tre SM-guld och gör nu sin tred­je sä­song med AIK.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

FJORTON. 14 spe­la­re är nya för i år i AIK, bland an­nat mål­tjy­ven Klas Nord­ström (längst till höger).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.