Kör­kort­ste­o­ri allt klu­ri­ga­re

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Även va­na bil­fö­ra­re kan ha svårt att hänga med i da­gens kör­kort­ste­o­ri. Årets re­sul­tat över hur många te­o­ri­prov som god­känts kan bli det lägs­ta se­dan mät­ning­ar­na bör­ja­de.

Siff­ror­na över hur många som kug­gar te­o­ri­pro­vet för kör­kort kan bli re­kord­lå­ga. Det vi­sar siff­ror från Tra­fik­ver­ket som TT har pub­li­ce­rat.

Oli­ver Ga­jz­ler, 35 år, har tak­fir­ma med kon­tor i Sund­by­berg och kör där­för bil ”he­la da­gar­na”.

– Min fru tar mop­pe­kort nu. På te­o­rin har hon frå­gat mig om hjälp och jag har fak­tiskt sva­rat fel en del, sä­ger han.

I jäm­fö­rel­se med när han själv tog kör­kort för drygt 15 år se­dan, fram­står frå­gor­na som mer olo­gis­ka och lik­nar ibland kugg­frå­gor. En del frå­gor känns in­te helt re­le­van­ta. Nå­gon väg­skylt för en viss typ av kors­ning ha­de han till ex­em­pel in­te sett för­ut.

– Jag sä­ger till hen­ne att ”du kom­mer ald­rig att be­hö­va det­ta i tra­fi­ken”. Så upp­le­ver jag det, sä­ger Oli­ver Ga­jz­ler.

Ul­la-Britt Blom­kvist, 71 år, är pen­sio­ne­rad lä­kar­sek­re­te­ra­re och ny­in­flyt­tad i Sund­by­berg. Hon har haft kör­kort länge och be­rät­tar att det var ett tag se­dan hon läs­te te­or­i­frå­gor.

Skul­le du kla­ra ett te­o­ri­prov i dag?

– Klart att jag tror det. Det är väl vik­tigt att ve­ta hur man ska be­te sig i kors­ning­ar, vad väg­mär­ken be­ty­der, hur bi­len fun­kar och hur man ska brom­sa när det är halt, sä­ger hon.

”Un­der­fun­digt”

Hon tyc­ker att det är li­te kons­tigt att folk in­te kla­rar te­o­ri­pro­vet.

– Jag vet in­te vad det står där, men det skul­le kun­na va­ra un­der­fun­di­ga for­mu­le­ring­ar som gör att man in­te fat­tar vad de frå­gar, sä­ger hon.

Ett stör­re hin­der för att ta kör­kort i dag är nog pri­set för körlek­tio­ner, tror hon och be­rät­tar om en ung­dom som fått be­ta­la en tu­sen­lapp för 80 mi­nu­ter.

Sit­ter i rygg­ra­den

Nu ver­kar det va­ra svå­ra­re än när To­bi­as Ed­lund från Töj­nan tog kör­kort för 25 år se­dan, tror han.

– Jag ha­de nog in­te kla­rat te­o­rin på förs­ta för­sö­ket, jag ha­de nog fått plug­ga gans­ka myc­ket, sä­ger han. Tän­ker du nå­got nu på vad du lär­de dig i te­o­rin?

– Nej, det sit­ter i rygg­ra­den. Man ska in­te be­hö­va tän­ka när man kör, sä­ger To­bi­as Ed­lund.

Tra­fik­ver­ket och Trans­port­sty­rel­sen har tving­ats se över he­la fö­rar­ut­bild­nings­sy­ste­met för per­son­bilskör­kort på grund av den ne­ga­ti­va ut­veck­ling­en, skri­ver TT.

En­ligt Sa­her Is­sa på Sol­na tra­fik­sko­la i Sol­len­tu­na, är det pri­va­tis­ter­na det går säm­re för.

– Kör­sko­lor­nas sta­tistik ser ut som van­ligt, det är pri­vat­pro­ven som mins­kat. Mer än så är det in­te. De får in­te en rik­tig un­der­vis­ning, de för­sö­ker själ­va, sä­ger han.

Kör­sko­lor­nas sta­tistik ser ut som van­ligt, det är pri­vat­pro­ven som mins­kat. De får in­te en rik­tig un­der­vis­ning, de för­sö­ker själ­va.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

SVÅRT. To­bi­as Ed­lund tror att te­o­ri­pro­vet är svå­ra­re nu än för 25 år se­dan.

IRRELEVANT. En del av vad man i dag får lä­ra sig på te­o­rin kom­mer ald­rig att be­hö­vas i prak­ti­ken, en­ligt Oli­ver Ga­jz­ler som kör bil dag­li­gen.

VAN. Ul­la-Britt Blom­kvist tyc­ker att te­o­rikun­ska­per­na är vik­ti­ga och tror sig själv om att kun­na dem till­räck­ligt bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.