Mal­ins podd ska slå hål på my­ter­na om can­na­bis

Hon är ing­en knark­pro­fet – men ta­lar för plan­tan

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan la hon ut det förs­ta av­snit­tet av Can­na­bis­pod­den. Men det är knap­past en knark­pro­fet som dy­ker upp till in­ter­vjun på Våf­fel­kafé­et i Film­sta­den.

Den här frå­gan har le­gat i svensk me­di­eskug­ga länge, men nu bör­jar det hän­da sa­ker.

Kvin­nan som be­stäl­ler in en stor kan­na te är allt an­nat än en ner­de­kad nar­ko­ti­ka­miss­bru­ka­re.

– Klart att jag har tes­tat can­na­bis någ­ra gång­er. Det har väl de fles­ta gjort. Men jag vet in­te ens var man kö­per det.

Det finns and­ra an­led­ning­ar till att fo­to­gra­fen och re­por­tern Ma­lin Rothen­borg star­ta­de Can­na­bis­pod­den.

– Jag vet in­te hur det star­ta­de, men för tre år se­dan bör­ja­de jag in­tres­se­ra mig för can­na­bis. Jag re­a­ge­ra­de mot po­la­ri­se­ring­en i den svens­ka de­bat­ten och al­la för­ut­fat­ta­de me­ning­ar som mark­nads­för­des som san­ning­ar.

Många my­ter

Råsun­da­bon Ma­lin Rothen­borg vill av­li­va my­ter och lyf­ta den svens­ka de­bat­ten om can­na­bis.

– Sam­ma per­so­ner sit­ter i sam­ma tv-sof­for he­la ti­den och spri­der på­stå­en­den som sak­nar ve­ten­skap­lig grund.

En av de mest seg­li­va­de my­ter­na är en­ligt Ma­lin Rothen­borg att can­na­bis­bruk är in­körspor­ten till tyng­re miss­bruk.

– Det är en ren lögn. Det finns ingen­ting som styr­ker det på­stå­en­det. Al­la dro­ger, även al­ko­hol, kan le­da till miss­bruk. Dä­re­mot tving­as per­so­ner som vill kö­pa can­na­bis vän­da sig till il­le­ga­la lang­a­re och det är ing­en bra mil­jö, spe­ci­ellt som lang­ar­na säl­jer även tyng­re dro­ger.

Smärt­stil­lan­de

Sam­ti­digt vill hon lyf­ta fram be­rät­tel­ser och rap­por­ter som be­skri­ver de po­si­ti­va, me­di­cins­ka ef­fek­ter­na av can­na­bis. Det är re­dan känt att can­na­bis fun­ge­rar smärt­stil­lan­de för reu­ma­ti­ker och can­cer­pa­ti­en­ter.

– Det finns mäng­der av in­ter­na­tio­nel­la stu­di­er på me­di­cins­ka ef­fek­ter av can­na­bis, sä­ger Ma­lin.

Por­tu­gal, Ka­na­da, Dan­mark, Hol­land och fle­ra sta­ter i USA har i dag en mer li­be­ral syn på can­na­bis än Sve­ri­ge.

– Den här frå­gan har le­gat i svensk me­di­eskug­ga länge, men nu bör­jar det hän­da sa­ker, sä­ger Ma­lin Rothen­borg.

I no­vem­ber läg­ger hon ut det and­ra av­snit­tet i Can­na­bis­pod­den.

– Jag är be­redd på att jag kom­mer bli på­hop­pad.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

PODDEN. Ma­lin Rothen­borg har star­tat Can­na­bis­pod­den för att av­li­va my­ter och lyf­ta de­bat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.