HÄR VÄNDER BESÖKARNA UPP OCH NER PÅ KONSTEN

På Ber­ga­gal­le­ri­et på­går just ny Mi­chal Hudaks in­ter­ak­ti­va ut­ställ­ning ”Pus­sel”.

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Det här är konsten som man ska pe­ta på. Gär­na mer än så. På Ber­ga­gal­le­ri­et på­går just ny Mi­chal Hudaks in­ter­ak­ti­va ut­ställ­ning ”Pus­sel”.

Mi­chal Hudak har ska­pat ett an­tal pus­sel­skulp­tu­rer som besökarna fritt får om­for­ma till eg­na verk.

– Man ska in­te va­ra rädd för att rö­ra ver­ken. Tvärtom. Man ska gö­ra det, sä­ger Mi­chal Hudak.

Hans ku­ber lig­ger på gol­vet i gal­le­ri­et med mo­ti­ven vän­da upp­åt. Men det är fritt fram för be­sö­ka­re att vän­da och vri­da på ku­ber­na för att få fram nya bil­der. I en fol­der finns sex möj­li­ga mo­tiv.

Brö­der­na Al­fred och Max­P­ra­i­se tve­ka­de in­te en se­kund in­nan de högg in på Hudaks ”Fis­kar i ström­men”.

Det tog drygt tio mi­nu­ter – men se­dan ha­de de sim­man­de fis­kar­na om­vand­lats till en vac­ker bild av Gam­la Stan med Tys­ka kyr­kan i cent­rum

– Här be­höv­des det verk­li­gen ing­en as­si­stans, kon­sta­te­ra­de konst­nä­ren le­en­de. Leif Ol­den­burg

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

NYTT. Brö­der­na Max-Pra­i­se och Al­fred om­ska­pa­de Mi­chal Hudaks ku­ber ”Fis­kar i Ström­men”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.