Guldsön­dag i all­svens­kan

Vi i Solna - - SPORT -

AIK ha­de åt­ta po­ängs led­ning för någ­ra vec­kor se­dan, men den är nu ne­re i två.

– Det är klart vi kän­ner en be­svi­kel­se, sa He­nok Go­i­tom till Ex­pres­sen ef­ter 0–0-mat­chen.

Norr­kö­ping mö­ter Häc­ken på bor­ta­plan och mås­te allt­så vin­na för att ha chan­sen att ta gul­det.

Då AIK har en bätt­re mål­skill­nad räc­ker det egent­li­gen med oav­gjort bor­ta mot Kal­mar FF på sön­dag. Men svart­gult går för tre pin­nar.

– Åker man dit för att ba­ra ta en po­äng så finns ris­ken att man för­lo­rar. Man ska tän­ka att man ska vin­na istäl­let. Vi ska även på­min­na oss själ­va att 15 av 16 lag i ta­bel­len skul­le vil­ja va­ra i den po­si­tio­nen som vi är i, fort­sät­ter Go­i­tom.

– Att ta guld i Sol­na el­ler i Kal­mar skul­le sma­ka på sam­ma sätt.

Al­la mat­cher i den 30:e om­gång­en star­tar 15:00 på sön­dag.

sport­re­dak­tör 070–78 78 702 an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.