”In­di­vi­du­ell el­mät­ning är det en­da vet­ti­ga i dag”

Vi i Solna - - TYCK OM! -

om Ladd­sta­tio­ner i Sol­na och Sig­na­lis­tens pris­sätt­ning 600 kr per må­nad, är jag myc­ket und­ran­de hur de har gjort sin kal­kyl. För det förs­ta är jag emot en fast av­gift som ba­se­ras på en va­ri­e­ran­de för­bruk­ning.

Det går in­te att jäm­fö­ra med för­bruk­ning av el till mo­tor­vär­ma­ren. Som jag ser det, sak­nar de to­tal kun­skap om hur el-bi­lar/ladd­hy­bri­der an­vänds och fun­ge­rar.

Om jag ha­de en par­ke­rings­plats i Sig­na­lis­tens ga­rage, skul­le in­te jag istäl­let kö­pa Cle­vers kort med fast av­gift på 399 kr per må­nad. Då kan jag ladda bi­len med bå­de di­stans- och snabb­ladd­ning i he­la Sve­ri­ge, Dan­mark och Tyskland. Det är en frå­ga som Sig­na- lis­ten bor­de stäl­la sig, hur kan de­ras kal­kyl fun­ge­ra med tu­sen­tals ladd­plat­ser, mot Sig­na­lis­tens en­da?

själv, som har bå­de par­ke­ring och ladd­plats i mitt ga­rage i Sol­na. Jag be­ta­lar för för­bru­kad el. Kör max 1 500 mil per år och lad­dar på ga­ra­ge­plat­sen cir­ka 50–60 kWh/ må­nad, vil­ket mot­sva­rar sam­ma i kro­nor.

Myc­ket av ladd­ning­en sker på and­ra stäl­len, pre­cis som för and­ra bi­lar. Dess­utom går det in­te att jäm­fö­ra för­bruk­ning av en el-bil med en fos­sil­bil. En el-bil är näs­tan tre gång­er så ef­fek­tiv i ener­gi­ut­nytt­jan­de.

Nej, det en­da vet­ti­ga är en in­di­vi­du- ell mät­ning av för­bruk­ning. Se­dan in­ve­ste­ring­en i Ladd­box, skall den en­skil­de stå för den, el­ler skall det in­gå som en ge­ne­rell in­ve­ste­ring i ga­ra­get?

skall stå för kost­na­den, skall den va­ra un­der he­la box­ens te­o­re­tis­ka livs­längd. Det vill sä­ga 15 år, och blir då cir­ka 50 kro­nor per må­nad. Grö­na Bi­lis­ters kal­kyl på 100 kr/må­nad, lig­ger rätt nä­ra san­ning­en.

Se­dan bor­de Sol­na Stad för­se sig med be­tyd­ligt fler och ef­fek­ti­va­re laddstol­par. Mo­de-3 Ty­pe-2 kon­takt 3-fas, in­te Schu­ko som finns idag. Det bor­de även fin­nas fle­ra snabb­lad­da­re för gäs­tan­de el-bi­lis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.