Bio på Bri­stol igen – ef­ter 40 år

Vi i Solna - - NYHETER -

Det har gått drygt 40 år – men nu vi­sas det film på Bri­stol igen. I ons­dags var det pre­miär för För­e­ning­en Bio Bri­stols film­stu­dio.

Syf­tet är att vi­sa kva­li­tets­fil­mer som ham­nat i skymun­dan i me­diebru­set. Ini­ti­a­ti­vet har ta­gits av An­na-Le­na Ar­re­born och To­mas Teng­mark, bå­da med lång er­fa­ren­het av bran­schen.

– Vi har bå­da ar­be­tat med bland an­nat film­kur­ser och fes­ti­va­ler. Men dröm­men har he­la ti­den va­rit att kun­na vi­sa film hem­ma i Sum­pan. Vi bör­ja­de fak­tiskt pra­ta om det här re­dan när vi stu­de­ra­de film­ve­ten­skap för 15 år se­dan, sä­ger An­na-Le­na Ar­re­born.

TILLBAKA. Det blir bio på Bri­stol igen. FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.