Säm­re täck­ning i ny­bygg­da hu­sen

Ener­gi­snå­la hus är även snå­la med mo­bil­täck­ning. I mo­der­na Jär­vas­ta­den störs bo­en­de av att sig­na­ler­na in­te går fram. – Om man in­te vill ris­ke­ra att det bryts får man gå en trap­pa upp, sä­ger Pel­le West­ling.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 070-78 72 078 ulrica.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Ra­di­oskug­ga fal­ler över Jär­vas­ta­den. Åt­minsto­ne på ne­der­vå­ning­en av de mil­jö­vän­ligt bygg­da hu­sen. Pel­le West­ling flyt­ta­de in 2009 och har fått an­pas­sa sitt mo­bilpra­tan­de. Nå­got bätt­re har det bli­vit, be­rät­tar han, men det är fort­fa­ran­de ett stör­nings­mo­ment i var­da­gen.

– Man kanske in­te kan sit­ta kvar och pra­ta i te­le­fon där man sit­ter och job­bar. Man får flyt­ta upp en vå­ning el­ler gå ut på bal­kong­en.

Det har va­rit så­dant otro­ligt fo­kus på mil­jö och är fort­fa­ran­de. Men vi kom­mer till en gräns där vi mås­te ta tag i frå­gan.

Ra­di­oskug­ga rå­der över Jär­vas­ta­den. Åt­minsto­ne på ne­der­vå­ning­en av de mil­jö­vän­ligt bygg­da hu­sen.

Pel­le West­ling flyt­ta­de in 2009 och har fått an­pas­sa sitt mo­bilpra­tan­de se­dan dess. Nå­got bätt­re har det bli­vit, be­rät­tar han, men det är fort­fa­ran­de ett stör­nings­mo­ment i var­da­gen.

– Man kanske in­te kan sit­ta kvar och pra­ta i te­le­fon där man sit­ter och job­bar. Man får flyt­ta upp en vå­ning el­ler gå ut på bal­kong­en. Om man sit­ter i te­le­fon­kö till nå­got som är vik­tigt kan man få bråt­tom att sö­ka upp en plats där det fun­kar.

Om bar­nen är hem­ma vill han in­te hel­ler va­ra på en an­nan vå­ning än dem för att ar­be­ta.

Pel­le West­ling har be­hål­lit sin fas­ta te­le­fon.

– För att va­ra sä­ker på att ha nå­got att ringa på. An­nars finns det ing­en an­led­ning att ha hem­te­le­fon, sä­ger han.

Al­la da­gar är för­stås in­te li­ka so­li­ga som när Vi i Sund­by­berg be­sö­ker Jär­vas­ta­den.

– Det har hänt att man har stått och pra­tat i reg­net och folk har und­rat vad man hål­ler på med, sä­ger Pel­le West­ling.

Fle­ra per­so­ner i de ny­bygg­da hu­sen har be­rät­tat om lik­nan­de pro­blem.

För Jan Welin­der är pro­ble­met med att kun­na ringa och bli nådd väl­känt. Han är se­ni­or fors­ka­re hos Sve­ri­ges tek­nis­ka forsk­nings­in­sti­tut som vill hit­ta en lös­ning.

En för­stu­die, fi­nan­si­e­rad av Ener­gi­myn­dig­he­ten och på­bör­jad i fjol, är in­läm­nad och tänkt att lig­ga till grund för ett stör­re pro­jekt. Te­le­o­pe­ra­tö­rer­na har va­rit med på tå­get, en­ligt Jan Welin­der.

– De är be­red­da att sat­sa gans­ka re­jält. Men i sam­ar­be­tet med byg­gin­du­strin har det in­te rik­tigt klic­kat, sä­ger Jan Welin­der.

För en vil­la kan man för om­kring 10 000–15 000 kro­nor kö­pa tek­nik som ska av­hjäl­pa pro­ble­met, en­ligt Jan Welin­der.

– Bor man i ett hus som man själv för­fo­gar över kan man skaf­fa ut­rust­ning, sä­ger han.

Men i ett fler­bo­stads­hus krävs att al­la i hu­set är med på in­ve­ste­ring­en på mot­sva­ran­de sum­ma per lä­gen­het, en­ligt Jan Welin­der. Brand­dör­rar kan ock­så stäl­la till det i fler­bo­stads­hus. Jan Welin­der be­rät­tar om ett hög­hus där an­ten­ner köp­tes in för 600 000 kro­nor och ställ­des i trapp­hu­set, men ut­an att si­tu­a­tio­nen för­bätt­ra­des.

Att ener­gi­snå­la hus har då­lig täck­ning är nå­got som va­rit känt de se­nas­te 15 åren. Men med ti­den har vi bli­vit mer be­ro­en­de av mo­bil­te­le­fo­ni och många yng­re män­ni­skor väl­jer nu bort fast te­le­fo­ni.

– Egent­li­gen är det de se­nas­te fem åren som det har bör­jat pra­tas om det. Man ac­cep­te­rar in­te läng­re att mo­bi- len in­te fun­kar. Pro­ble­men som fun­nits bör­jar bli mer akut, sä­ger Jan Welin­der.

Ste­fan Sell­gren, vd på Jär­vas­ta­den, be­rät­tar att man in­te stäl­ler någ­ra spe­ci­fi­ka krav på bygg­her­rar­na när det gäl­ler mo­bil­täck­ning­en.

– Men det är i al­las in­tres­se att hu­sen har bra funk­tion. Vi vill såklart att man ska ha bra mo­bil­täck­ning, sä­ger han.

Kra­vet på ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet har dock gått fö­re mo­bil­täck­ning­en.

– Det har va­rit så­dant otro­ligt fo­kus på mil­jö och är fort­fa­ran­de. Men vi kom­mer till en gräns där vi mås­te ta tag i frå­gan. Jag är helt sä­ker på att det kom­mer att kom­ma tek­nik för att upp- fyl­la bå­da kra­ven, sä­ger Ste­fan Sell­gren.

KON­TAKT. Som tur är reg­nar det in­te jämt. Pel­le West­ling sit­ter ute och ring­er när mo­bil­täck­ning­en krång­lar på ne­der­vå­ning­en.

FOTO:ULRICA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.