Fler kon­trol­ler på tvär­ba­nan

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Bort med kon­duk­tö­rer­na och in med kon­trol­lan­ter­na. När re­se­nä­rer på tvär- och Noc­ke­by­ba­nan nu vi­se­rar si­na kort mot bil­jett­stol­par har SL istäl­let för­dubb­lat an­ta­let kon­trol­ler – till 30 000 i må­na­den.

Se­dan den 10 ju­ni finns in­te läng­re någ­ra kon­duk­tö­rer på tvär- och Noc­ke­by­ba­nan. I stäl­let mås­te re­se­nä­rer nu blip­pa sitt SL-kort mot bil­jett­stol­par på per­rong­er­na. Det he­la är ett pi­lot­pro­jekt från SL för att dra ner på kost­na­der­na.

Men ef­ter att kon­duk­tö­rer­na ploc­ka­des bort har i stäl­let an­ta­let kon­trol­lan­ter på tvär- och Noc­ke­by­ba­nan ökat kraf­tigt.

– På bå­de Noc­ke­by- och tvär­ba­nan så var det i snitt in­nan för­änd­ring­en 15 000 kon­trol­le­ra­de re­se­nä­rer per må­nad. Ef­ter om­ställ­ning­en så har det i prin­cip för­dubb­lats, sä­ger Ro­bert Ny­ström, press­kon­takt på ISS som an­sva­rar för kon­trol­lan­ter­na. Det öka­de an­ta­let kon­trol­ler är en följd av att det nu bli­vit be­tyd­ligt fler kon­trol­lan­ter. Ti­di­ga­re fanns to­talt 60 kon­trol­lan­ter i he­la SL-tra­fi­ken. Ef­ter att kon­duk­tö­rer­na för­svann har man satt in 49 styc­ken kon­trol­lan­ter ex­tra.

– Det är un­der en kort pe­ri­od. Men från och med förs­ta sep­tem­ber kom­mer det va­ra 22 ex­tra, sä­ger Ro­bert Ny­ström.

Men al­la är in­te nöj­da med för­änd­ring­en. Fack­för­bun­det Se­ko har nu star­tat kam­pan­jen ”Rör in­te min kon- duk­tör” för att få till­ba­ka kon­duk­tö­rer­na.

– Vi tyc­ker in­te att det är eko­no­miskt för­svar­bart att ta bort kon­duk­tö­rer­na och i stäl­let ta in kon­trol­lan­ter och ord­nings­vak­ter. Det är som att skju­ta sig själv i fo­ten. Vi får mas­sa kom­men­ta­rer från re­se­nä­rer som tyc­ker att det är en olus­tig käns­la att mö­tas av kon­trol­lan­ter och ord­nings­vak­ter på tvär­ba­nan istäl­let för en kon­duk­tör man kan pra­ta med un­der tu­ren, sä­ger John­ny Na­dérus, ord­fö­ran­de för Se­ko Stock­holm.

Un­der kam­pan­jens gång kom­mer bland an­nat re­pre­sen­tan­ter från Se­ko fin­nas i an­slut­ning till tvär­ba­nans sta­tio­ner där re­se­nä­rer kan skri­va un­der för att be­hål­la kon­duk­tö­rer­na.

– Vi vill få Ar­ri­va och SL att in­se att för­sö­ket att ta bort kon­duk­tö­rer­na ska­par en otrygg­het, sä­ger John­ny Na­dérus.

Det är som att skju­ta sig själv i fo­ten.

FOTO: VIK­TOR GÅRDSÄTER

SL. Änd­ra­de ru­ti­ner från SL:s si­da har fått fac­ket Se­ko att star­ta kam­pan­jen ”Rör in­te min kon­duk­tör”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.