Ma­ta­de fåg­lar mås­te skju­tas

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Mats Hed­ström mats.heds­trom@di­rekt­press.se

Nu var­nas all­män­he­ten för att ma­ta fåg­lar­na vid Löt­sjön.

Stock­holm Vild­få­gel Re­hab var­nar för att ma­ta ka­na­dagäs­sen vid Löt­sjön med bröd. Det­ta ef­tersom bröd in­te in­ne­hål­ler någ­ra nä­rings­äm­nen som är vik­ti­ga för dem, men gör dem så mät­ta att de av­står från att sö­ka rik­tig fö­da.

I fle­ra fall är fåg­lar­na nu i så då­ligt skick att de in­te kom­mer att kun­na flyt­ta in­för vin­tern. I stäl­let kom­mer de att skju­tas av kom­mu­nens jä­ga­re.

– Pre­cis som för­ra året har vi fått in sam­tal från oro­li­ga män­ni­skor som sett fram­förallt gäss med ving­ar som ser ut som ”ske­lett”, skri­ver Stock­holm Vild­få­gel Re­hab i en kom­men­tar på Fa­ce­book.

– Det­ta fe­no­men är en ving­pro­ble­ma­tik som kal­las ”ängla­vinge” som är van­li­gast fö­re­kom­man­de hos tam­gäss. Den­na sjuk­dom ytt­rar sig som ett obot­ligt ana­to­miskt till­stånd som or­sa­kas hos unga fåg­lar, det går allt­så in­te att bo­ta det­ta. Det som har hänt är att han­den i få­gelns vinge (car­pus) har fått en ona­tur­lig vrid­ning. Den mest san­no­li­ka fak­torn för det­ta fe­no­men, som or­sa­kar sto­ra svå­rig­he­ter gäl­lan­de flyg­för­må­gan, är en fel­ak­tig kost i ung ål­der.

– Des­sa ka­na­dagäss har växt upp i Sund­by­berg i få­gel­ri­ka vat­ten­om­rå­den, dock kom­mer de in­te kun­na flyt­ta på grund av de­ras starkt för­säm­ra­de flyg­för­må­ga och kom­mer där­för att skju­tas av kom­mun­jä­ga­re till hös­ten. Det var nog in­te det man tänk­te på när man ma­ta­de sö­ta ka­na­dagäss­ung­ar i vå­ras! av­slu­tar Stock­holm Vild­få­gel Re­hab.

Det var nog in­te det man tänk­te på när man ma­ta­de sö­ta ka­na­dagäss­ung­ar i vå­ras.

FOTO: STOCK­HOLM VILD­FÅ­GEL RE­HAB

FLYG­FÖR­MÅ­GA. Den här ka­na­da­gå­sen kom­mer in­te att kun­na flyt­ta, ut­an mås­te i stäl­let skju­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.