Rå­na­re ho­ta­de med ko­fot

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son

Två rå­na­re slog till mot en bu­tik på Stu­re­ga­tan vid lunch­tid. En miss­tänkt flykt­bil hit­ta­des där­ef­ter i Riss­ne.

En te­le- och da­ta­bu­tik på Stu­re­ga­tan rå­na­des vid lunch­tid på tis­da­gen. Två maske­ra­de män ska ha ho­tat per­so­na­len med ko­fot. På så vis ska de ha kom­mit över va­ror till ett än­nu okänt vär­de, en­ligt po­li­sen.

Med hjälp av en tred­je per­son upp­ges de ha flytt i en mörk kom­bi. Fär­den gick i rikt­ning mot Järn­vägs­ga­tan.

En man som be­fann sig ut­an­för bu­ti­ken ska­da­des, då nå­gon av rå­nar­na ska ha knuf­fat till ho­nom i sam­band med att de flyd­de från brotts­plat­sen. Po­li­sen kom­mer att ut­re­da det­ta som miss­han­del.

Bi­len som rå­nar­na miss­tänks ha flytt i hit­ta­des se­na­re på

ef­ter­mid­da­gen i Riss­ne. Den har ta­gits i be­slag av po­li­sen som ska gö­ra en tek­nisk un­der­sök­ning.

Sam­ma bu­tik drab­ba­des av en så kal­lad smash and grab-kupp i bör­jan av feb­ru­a­ri. Då kör­des en hjul­las­ta­re

in i bu­ti­ken en ti­dig mån­dags­mor­gon. Tju­var­na kom över va­ror, flyd­de i fle­ra bi­lar och kas­ta­de ut fo­tang­lar i syf­te att und­vi­ka att nå­gon följ­de ef­ter dem, en­ligt po­li­sen.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

RÅN. Tre per­so­ner ska ha va­rit del­ak­ti­ga i rå­net vid lunch­tid på tis­da­gen.

FOTO: ARKIVBILD/ULRICA AN­DERS­SON

SMASH AND GRAB. Så här såg det ut en mån­dags­mor­gon i feb­ru­a­ri, ef­ter att en hjul­las­ta­re kört in i bu­ti­ken och va­ror stu­lits.

PÅDRAG. Fle­ra po­lis­pa­trul­ler åk­te till Stu­re­ga­tan när lar­met om rån kom vid 12-ti­den på tis­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.