Skär­gårds­hus är fram­ti­den

Fram­ti­dens dröm­bo­en­de är skär­gårds­hus med sto­ra föns­ter och havs­ut­sikt. Även fun­kis­vil­lor med al­tan och stor träd­gård loc­kar. Hem­men ska dess­utom helst lig­ga nä­ra så­väl na­tur, som mat­bu­ti­ker och bra kom­mu­ni­ka­tio­ner.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Svens­kar­na dröm­mer om skär­gårds­hus med sto­ra föns­ter, hem som stä­dar sig själ­va och tek­nis­ka bo­en­de­lös­ning­ar som mi­ni­me­rar kli­mat­på­ver­kan. Det vi­sar Svensk Fas­tig­hets­för­med­lings Trendrap­port 2016. I fram­ti­den är det mi­ni­ma­lis­tisk in­red­ning med gra­fis­ka lin­jer och möns­ter som gäl­ler. Dess­utom ver­kar den grö­na tren­den sla­git rot i de svens­ka hem­men. Många öns­kar sig näm­li­gen träd­gårds­land, växt­hus och egen träd­gårds­mäs­ta­re.

Att vär­na om vår na­tur ver­kar lig­ga djupt ro­tat i oss, och vil­jan att le­va mer håll­bart är stör­re än på länge. Nu kan mer än åt­ta av tio svens­kar tän­ka sig att för­änd­ra sitt hem för att det ska bli mer mil­jö­vän­ligt, och då hand­lar det in­te ba­ra om att by­ta till lå­ge­ner­gi­lam­por el­ler tä­ta­re iso­le­ring. Svens­kar­na har be­tyd­ligt stör­re fram­tid­sam­bi­tio­ner än så.

– Pre­cis som på många and­ra håll har den di­gi­ta­la ut­veck­ling­en nu ock­så satt sin prä­gel på hur vi bor och vill bo i fram­ti­den, be­rät­tar Tan­ja Ilic, VD på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling. Allt fler ef­ter­frå­gar möj­lig­he­ten att sty­ra hem­mets ener­gi­för­bruk­ning, hus­hålls­ma­ski­ner och tem­pe­ra­tur med hjälp av sin smartp­ho­ne. Det har rentav star­tats en lång­sik­tig för­änd­ring mot att på all­var bör­ja an­pas­sa vå­ra hem pre- cis så som vi själ­va vill ha det med hjälp av avan­ce­rad tek­nik och ett en­kelt knapp­tryck.

När svens­kar­na får väl­ja hur de­ras fram­ti­da bo­en­de ska in­re­das blir sva­ret mi­ni­ma­lis­tiskt med gra­fis­ka lin­jer och möns­ter. In­dust­ri­ell in­red­ning med vitt ka­kel, mar­mor och mäs­sing går även hem. Gäl­lan­de hem­mets tek­nis­ka funk­tio­ner öns­kar sig många fram­förallt en bo­stad som stä­dar och dam­mar sig själv, men ock­så mo­bi­la ro­bo­tar som hjäl­per till med hus­hålls­syss­lor­na. Var ti­on­de vill till och med kun­na by­ta plan­lös­ning med ett en­kelt knapp­tryck.

– Trendrap­por­ten är en väg­vi­sa­re för hur bo­stads­mark­na­den kom­mer att se ut i fram­ti­den. Det är tyd­ligt att vi går mot en allt mer di­gi­ta­li­se­rad var­dag och det sät­ter sin prä­gel på hur vi le­ver och bor. Även om fler väl­jer att flyt­ta till stä­der­na så finns än­då dröm­men om den svens­ka skär­gårds­i­dyl­len kvar. Fler svens­kar stäl­ler dess­utom krav på att vå­ra bo­stä­der ska an­pas­sas ef­ter mil­jön och många väl­jer även att be­ta­la ex­tra för det, fort­sät­ter Tan­ja Ilic.

Un­der­sök­ning­en vi­sar ock­så att 46 pro­cent vill by­ta bo­stad. Träd­gård och sjö- el­ler havs­ut­sikt är svens­kar­na be­red­da att be­ta­la li­te ex­tra för. Väl på jakt ef­ter ny bo­stad, fö­re­drar svens­kar­na fort­fa­ran­de tra­di­tio­nel­la vis­ning­ar. He­la 15 pro­cent vill dock gå på bo­stads­vis­ning i vir­tu­al re­a­li­ty och var ti­on­de kan till och med tän­ka sig att kö­pa en bo­stad ut­an att ha sett den i verk­lig­he­ten.

Tan­ja Ilic.

FOTO: NORRGAVEL

EF­TER­FRÅ­GAT. Skär­gårds­hus med sto­ra föns­ter, hem som stä­dar sig själ­va och tek­nis­ka bo­en­de­lös­ning­ar som mi­ni­me­rar kli­mat­på­ver­kan ef­ter­frå­gas all­ra mest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.