Dof­ten av nya och nöt­ta skol­böc­ker.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

Char­lot­te År­ling kon­sta­te­rar att som­mar­lo­vet är slut.

Först är som­mar­lo­vet oänd­ligt långt. Se­dan av­slu­tas det ab­rupt med att hal­va au­gusti har gått och höst­ter­mi­nen star- tar.

Jag bru­ka­de nog in­te tyc­ka att det var så kul att bör­ja sko­lan igen på den tid då det be­gav sig. In­te för att sko­lan i sig var så far­lig, men jag ha­de vant mig vid den sorg­lö­sa le­dig­he­ten. Ing­en väckar­kloc­ka, inga ti­der att pas­sa. Ba­ra var­ma da­gar, sol och bad. När det i un­dan­tags­fall reg­na­de vän­ta­de gam­la Kal­le An­ka­tid­ning­ar på att lä­sas tills pär­mar­na tril­la­de av.

Som vux­en åter­går jag i viss mån till som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter­na när jag har se­mes­ter. En­da skill­na­den är att jag in­te ba­dar fle­ra tim­mar i sträck och att le­dig­hets­pe­ri­o­den är kor­ta­re.

Nu är jag dock till­ba­ka på job­bet och ele­ver­na är till­ba­ka i sko­lan – bland kapp­rum och bän­kar, pen­nor och sudd­gum­min. Med lek­tio­ner och ras­ter, skoll­un­cher och ti­di­ga och se­na skol­da­gar. Dof­ten av nya och nöt­ta skol­böc­ker.

Det är in­te ut­an att jag blir li­te av­und­sjuk på ele­ver­na och de­ras värld. El­ler så är jag no­stal­gisk. Ja så är det nog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.