Sta­dens bak­si­da blev fram­si­da

Stads­ut­veck­lings­pro­jek­tet Sund­by­bergs strand har stått i fo­kus un­der tre da­gar.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Sund­by­bergs bak­si­da har bli­vit dess fram­si­da. Så be­skri­ver i al­la fall Riks­byg­gen själ­va det bo­stads­om­rå­de som växt fram vid Bäll­sta­åns strand.

Om­rå­det bör­ja­de ut­veck­las för tio år se­dan, då det var ett in­du­stri­om­rå­de. I som­ras stod de sista av de 450 lä­gen­he­ter­na kla­ra.

– Här bod­de man in­te för 20 år se­dan om man in­te var tvung­en, sä­ger Ste­fan Nils­son från Riks­byg­gen.

Via en tur med el­båt från Ma­ra­bou­par­ken på tis­da­gen, pas­sa­de någ­ra ny­fik­na på att gå med ho­nom in i de fär­dig­bygg­da hu­sen och tit­ta på oli­ka ty­per av lä­gen­he­ter.

Un­der tre da­gar har Riks­byg­gen hål­lit i Strand­da­gar­na i Ma­ra­bou­par­ken, med pa­nel­de­batt och se­mi­na­ri­er om bland an­nat fram­ti­dens bo­stä­der.

Ste­fan Berg­ström (C), ord­fö­ran­de i stads­mil­jö- och tek­nis­ka nämn­den, var gi­vet­vis en av del­ta­gar­na. Han har fått in­spi­ra­tion till att vå­ga byg­ga på nya sätt.

– Det vo­re kul om Sund­by­berg fick bli pi­lot­kom­mun för att tes­ta nya sa­ker, sä­ger han.

Det vo­re kul om Sund­by­berg fick bli pi­lot­kom­mun för att tes­ta nya sa­ker.

FOTO:ULRICA AN­DERS­SON

VY. Häf­tig ut­sikt från Land­mär­kets ter­rass, tyc­ker Jonas Pers­son från ett fö­re­tag i Uppsa­la som byg­ger åt Riks­byg­gen.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

BÅTFÄRD. Med el­båt togs bland and­ra Jär­fäl­la­po­li­ti­kern Ulf Malm­ström (C), Jonas Pers­son och Jo­han Ro­senqvist från ett bygg­fö­re­tag i Uppsa­la och Väs­by­po­li­ti­kern Jo­han Thi­dell (S) till de fär­dig­bygg­da hu­sen.

IN­SPI­RA­TION. Ma­ria Man­ner­holm från Micasa fas­tig­he­ter vil­le gär­na se hur and­ra har byggt bo­stä­der an­pas­sa­de för se­ni­o­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.