Blev ing­et slut­spel för He­at

Ett starkt J-EM och ut­ta­gen som en­da svensk till MLB Camp. Ba­se­boll­spe­la­ren Le­o­nard Bäck­ström har haft en stark som­mar och snart vän­tar näs­ta fram­gång: se­ni­or-EM i Hol­land. – En stor ära, sä­ger Ur­sviks­so­nen.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Anders Ekström anders.ek­strom@di­rekt­press.se

Även om Sve­ri­ges ung­doms­lands­lag gick så­där i EM, gick det desto bätt­re för Le­o­nard Bäck­ström. Den He­at-fost­ra­de ba­se­boll­spe­la­ren spe­la­de starkt of­fen­sivt, men ut­märk­te sig främst de­fen­sivt. Där brän­de han fem av nio ”bas­stjä­lan­de” lö­pa­re – vil­ket var mest i he­la tur­ne­ring­en.

– Det gick så­där för la­get och vi mås­te kva­la in näs­ta år. Mot de bra la­gen spe­la­de vi bra, men mot de ”säm­re” la­gen pre­ste­ra­de vi in­te som vi kun­de, sä­ger Le­o­nard Bäck­ström, och fort­sät­ter.

– Men för mig gick det bra. Jag bå­de slog bra och kas­ta­de ut flest lö­pa­re av al­la.

In­sat­sen i ju­ni­or-EM, där han vi­sa­de sin sto­ra ta­lang, gjor- de att han blev ut­ta­gen till MLB Eli­te Camp i Tyskland. Ett 17 da­gars långt elit­lä­ger för de 70 bäs­ta ju­ni­o­rer­na från Eu­ro­pa och Afri­ka.

– Vi blev trä­na­de av proffs och även av en gam­mal Hall of fa­me-spe­la­re. Det satt ta­langscou­ter på läk­tar­na. Jag tyc­ker det gick bra och jag lär­de mig myc­ket. Rik­tigt kul, sä­ger Le­o­nard, som var en­da svensk på cam­pen.

Le­o­nard, 17, går på ba­se­boll­gym­na­si­um i Lek­sand och spe­lar i Elit­se­ri­en med skol­la­get Aka­de­min. Men även med mo­der­klub­ben Sund­by­berg He­at, en­ligt spe­ci­el­la ba­se­boll­reg­ler. Ef­ter den se­nas­te ti­dens fram­gång­ar kom­mer nu näs­ta med­gång. Se­ni­or-EM i Hol­land vän­tar i sep­tem­ber.

– En stor ära. Det känns jät­te­bra och det ska bli jät­te­ro­ligt. En myc­ket bra er­fa­ren­het för fram­ti­den, sä­ger EM-de­bu­tan­ten från Ur­svik.

Vad har du för för­vänt­ning­ar på se­ni­or-EM?

– Al­la la­gen och spe­la­re hål­ler en rik­tigt bra kva­li­té. Jag har inga för­hopp­ning­ar att få spel­tid, men jag går all­tid in för att vin­na. Får se hur långt det tar oss. Jag kom­mer lä­ra mig myc­ket och bi­dra till en bra stäm­ning.

För­u­tom Leo in­går även He­at-spe­la­ren Mi­kael Fasth i trup­pen. Dess­utom är He­ats he­adcoach Pet­ter Cro­n­eld med som as­si­ste­ran­de trä­na­re (1st Ba­se Coach) för Sve­ri­ge.

FOTO: UL­RI­KA AKANDER

DE­BUT. Ef­ter ett starkt ju­ni­or-EM och Eli­te Camp i Tyskland får nu Le­o­nard Bäck­ström chan­sen i se­ni­or­lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.