Fler änd­ring­ar för par­ke­ring

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Fö­re­tags­lea­sa­de bi­lar har fått stå på bo­en­de­par­ke­ring i Sund­by­berg – men in­te pri­vat­lea­sa­de. Det­ta har väckt re­ak­tio­ner från in­vå­na­re i kom­mu­nen. Nu ser det ut att bli änd­ring på det­ta. Stads­mil­jö- och tek­nis­ka nämn­den fö­reslås be­slu­ta att bo­en­de­par­ke­ring blir möj­ligt att an­vän­da för pri­vat­lea­sa­de bi­lar och hyr­bi­lar, för­ut­satt att kvar­va­ran­de av­tals­tid är minst tre må­na­der.

Sam­ti­digt fö­reslås att ta bort ser­vicen för be­tal­ning av bo­en­de­par­ke­ring­en från bib­li­o­te­ken från och med års­skif­tet. Ett mer an­vän­dar­vän­ligt sy­stem ska kö­pas in och de som då fort­fa­ran­de in­te kla­rar av att be­ta­la själ­va kom­mer få hjälp av för­valt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.