Åt­ton­de ri­kast

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Sund­by­berg ham­nar på åt­ton­de plats av de kom­munkon­cer­ner som går bäst eko­no­miskt per in­vå­na­re, en­ligt en sam­man­ställ­ning av Da­gens sam­häl­le. Re­sul­ta­tet gäl­ler 2015 och räk­nas fö­re ex­tra­or­di­nä­ra pos­ter och skatt.

Kom­mu­nen ha­de även det åt­ton­de störs­ta ka­pi­ta­let, med 84 016 kro­nor per in­vå­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.