Li­be­ra­ler­na krä­ver de­mo­kra­ti

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

För­e­ning­ar ska in­te äg­na sig åt ex­tre­mism el­ler dis­kri­mi­ne­ring om de ska få peng­ar av kom­mu­nen.

Nya rikt­lin­jer för ut­be­tal­ning­ar till för­e­nings­li­vet tas nu fram av kul­tur- och fri­tids­nämn­den. Där fö­reslås att ett an­tal de­mo­kra­tikrav skrivs in i reg­ler­na.

– Det är upp­rö­ran­de att hö­ra rap­por­ter från oli­ka håll i lan­det där skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar gått till för­e­ning­ar som bju­dit in ta­la­re som het­sat mot ho­mo­sex­u­el­la, ju­dar, kvin­nors rät­tig­he­ter el­ler bann­lyst del­ta­gan­de i all­män­na val, sä­ger nämnd­ord­fö­ran­de Jo­han Storå­kers (L) i ett press­med­de­lan­de.

I Sund­by­berg har man, så­vitt känt, in­te gjort ut­be­tal­ning­ar till för­e­ning­ar som mot­ver­kat de­mo­kra­ti.

FOTO: PRESSBILD

Jo­han Storå­kers (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.