Väg­gar att må­la krä­ver pro­jekt

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Gråa väg­gar på oli­ka håll i Sund­by­berg skul­le kun­na va­ra lämp­li­ga un­der­lag för konst­nä­rer, an­ser bland an­nat Väns­ter­par­ti­et som vill att väg­gar­na ska li­vas upp av mu­ral­mål­ning­ar. Pe­ter Schil­ling (S) och Mo­isés Ubei­ra (V) skrev ett le­da­mot­si­ni­ti­a­tiv om att ”ut­re­da möj­lig­he­ten att iden­ti­fi­e­ra gråa väg­gar som istäl­let skul­le bli un­der­lag för mu­ral­mål­ning­ar”. När det först togs upp av stads­mil­jö- och tek­nis­ka nämn­den i feb­ru­a­ri be­slu­ta­des att skic­ka ären­det på be­red­ning till för­valt­ning­en. In­för tis­da­gens mö­te i nämn­den har ett svar pre­sen­te­rats. Där ser man po­si­tivt på att lå­ta med­bor­ga­re va­ra med och ge­stal­ta det of­fent­li­ga rum­met, så länge det sker un­der ord­na­de och håll­ba­ra for­mer.

”För att iden­ti­fi­e­ra al­la sta­dens väg­gar, oberoende av vem som är verk­sam­hets­an­sva­rig i sta­den el­ler dess bo­lag, be­hövs det i så fall be­slu­tas och av­sät­tas re­sur­ser för ett stads­ö­ver­gri­pan­de ut­smyck­nings­pro­jekt”, skri­ver för­valt­ning­en i be­sluts­un­der­la­get.

Dä­re­mot hål­ler man med om att det finns trå­ki­ga väg­gar i Sund­by­berg.

Ljus­sätt­ning av gång­vä­gen un­der Bälls­ta bro har gjorts och det pla­ne­ras för att ut­veck­la be­lys­ning­en på Ör­bron.

Mo­isés Ubei­ra tyc­ker att man krång­lar till det. ”Här har vi en möj­lig­het att tes­ta hur ar­tis­tisk de­ko­ra­tion av en el­ler fle­ra väg­gar upp­fat­tas av de som rör sig runt dem. Men sva­ret på det är att vi först mås­te ha ut­veck­lat ett stads­ö­ver­gri­pan­de ut­smyck­nings­pro­jekt”, skri­ver han i ett yr­kan­de in­för nämnd­mö­tet.

”Det går all­de­les ut­märkt att de­ko­re­ra en el­ler fle­ra väg­gar ut­an att det är en del av ett stör­re pro­jekt. Att väg­gar­na se­dan ris­ke­rar att för­svin­na är en na­tur­lig del av det som kal­las stre­et art”, fort­sät­ter han.

Ste­fan Berg­ström (C), nämnd­ord­fö­ran­de, är po­si­tiv till mu­ral­mål­ning­ar.

– Det är nå­got vi tit­tar på, vi har själ­va job­bat för det. I många and­ra län­der har de fan­tas­tis­ka mål­ning­ar. Men den dis­kus­sio­nen be­hö­ver fö­ras bre­da­re, sä­ger han.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

VILL HA FÄRG. Väns­ter­par­ti­et ef­ter­frå­gar mu­ral­mål­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.